Jump to content
Martin Wellington
Rhannu
Rôl cofrestredig
Gweithiwr gofal preswyl i blant
Canlyniad
Gorchymyn Cofrestru Amodol hyd at 06/05/2022
Lleoliad
Gwrandawiad o bell gan Zoom - cysylltwch â gwrandawiadau@gofalcymdeithasol.cymru os hoffech arsylwi
Cyflogwr
Yn flaenorol Priority Childcare
Math o wrandawiad
Panel addasrwydd i ymarfer

Crynodeb o'r penderfyniad

Mae Panel Ffitrwydd i Ymarfer a eisteddodd o bell ar 6-9 Ebrill 2021, wedi canfod honiadau o wneud sylwadau rhywiol amhriodol i aelod benywaidd o staff, sylwadau amhriodol a difrïol i aelod arall o staff a methiant i gwblhau gwaith papur hanfodol wedi’u profi yn erbyn Martin Wellington, gweithiwr gofal plant preswyl cofrestredig.

Canfu'r Panel fod nam ar addasrwydd presennol i ymarfer Martin Wellington a gosod Gorchymyn Cofrestru Amodol am 12 mis. Mae hyn yn golygu bod Mr Wellington yn parhau yn ei rôl gofrestredig ond rhaid iddo fodloni amodau penodol a nodwyd gan y panel.

Mae telerau'r gorchymyn fel a ganlyn:

1. Rhaid i chi ddarparu copi o benderfyniad llawn a rhesymau'r panel i unrhyw gyflogwr ynghyd â chopi o'r amodau

2. Rhaid i chi rhoi gwybod i Gofal Cymdeithasol Cymru yn ysgrifenedig am unrhyw newid yn eich cyflogaeth y mae angen cofrestru gyda Gofal Cymdeithasol Cymru yn ystod cyfnod y Gorchymyn hwn a chyn gynted ag y bydd newid yn digwydd

3 Os byddwch chi'n cael cyflogaeth newydd, mae'n ofynnol i chi ymgymryd â phroses sefydlu gynhwysfawr o fewn mis cyntaf eich cyflogaeth mewn perthynas â pholisïau a gweithdrefnau eich cyflogwr newydd i gynnwys diogelu, cadw cofnodion a chyfathrebu ac ymddygiad gyda staff ac unigolion defnyddio gwasanaethau. Rhaid darparu manylion y ffaith bod eich cyfnod sefydlu wedi'i gwblhau a beth mae hyn yn ei gynnwys i Gofal Cymdeithasol Cymru cyn gynted ag y bydd wedi'i gwblhau

4. Wrth weithio fel gweithiwr cymdeithasol neu weithiwr neu reolwr gofal cymdeithasol, rhaid i chi aros o dan oruchwyliaeth rheolwr llinell gweithle, mentor neu oruchwyliwr a enwir gan eich cyflogwr am 12 mis. Rhaid cynnal cyfarfodydd goruchwylio o leiaf 4- wythnosol trwy gydol y cyfnod hwn, a rhaid iddynt gynnwys asesiad o

i) eich cyfathrebu â chydweithwyr ac unigolion sy'n defnyddio gwasanaethau ac ymddygiad tuag atynt; a

ii) eich safon cadw cofnodion

5. Rhaid darparu copïau o bob cofnod goruchwylio i Gofal Cymdeithasol Cymru cyn pen 7 diwrnod ar ôl i'r oruchwyliaeth honno gael ei chynnal

6. Bob tri mis, rhaid i'ch rheolwr llinell gyflenwi adroddiad cynnydd i Gofal Cymdeithasol Cymru

i) yn cadarnhau eich bod yn cadw at y Cod Ymarfer Proffesiynol ar gyfer Gofal Cymdeithasol a'r Canllawiau Ymarfer Gweithiwr Gofal Plant Preswyl

ii) cadarnhau eich bod yn cydymffurfio ag amodau'r Gorchymyn hwn; a

iii) cofnodi unrhyw bryderon am eich ymddygiad a godwyd gan staff, pobl ifanc neu reolwyr.

7. Cyn pen 7 mis ar ôl i'r Gorchymyn hwn ddod i rym, rhaid i chi ymgymryd a darparu tystiolaeth ysgrifenedig yn llwyddiannus o fynychu a phasio'r hyfforddiant canlynol:

i) Amrywiaeth a chynhwysiant cydraddoldeb;

ii) ffiniau mewn gofal cymdeithasol.

Rhaid i Ofal Cymdeithasol Cymru gymeradwyo unrhyw hyfforddiant neu ddysgu yn ffurfiol cyn i chi ddechrau ar unrhyw gwrs neu raglen ddysgu. Rydym yn cofio’r anawsterau cyfredol a achosir gan y pandemig COVID-19. Rydym o'r farn bod hyfforddiant rhyngweithiol o bell yn dderbyniol, ond nid yw hyfforddiant blwch ticio ar-lein ar-lein yn unig.

Bydd y Gorchymyn yn cael ei adolygu 2 fis cyn i'r Gorchymyn ddod i ben.

Mae gan Mr Wellington yr hawl i apelio i'r Tribiwnlys Safonau Gofal cyn pen 28 diwrnod.

Mae copi o’r rhesymau’r panel ar gael ar gais.

Y Wasg/cyfryngau – cysylltwch â’r tim Cyfathrebu: cyfathrebu@gofalcymdeithasol.cymru

Y cyhoedd: Cysylltwch â’r Clerc ar gwrandawiadau@gofalcymdeithasol.cymru

Crynodeb o honiadau

Honnir i Mr Wellington wneud sylwadau rhywiol amhriodol i aelod benywaidd o staff ar sawl achlysur, gwneud sylwadau amhriodol a difrïol ar sawl achlysur i Gydweithiwr C a gadael sifft heb gwblhau gwaith papur hanfodol ar fwy nag un achlysur.