Jump to content
Lee Griffiths
Share
Rôl cofrestredig
Rheolwr gofal preswyl i blant
Canlyniad
Gorchymyn cofrestry gydag amodau
Lleoliad
Gofal Cymdeithasol Cymru Southgate House Wood Street Caerdydd CF10 1EW
Cyflogwr
Gynt Keys Group
Math o wrandawiad
Addasrwydd i ymarfer

Decision summary

Mae Panel Ffitrwydd i Ymarfer a eisteddodd ar 5-13 Chwefror 2020 wedi canfod cyhuddiadau o fwlio, ymddygiad amhriodol ac anghysondebau gwariant gydag arian mân yn erbyn Lee John Griffiths, rheolwr gofal plant preswyl cofrestredig.

Canfu'r Panel fod nam ar addasrwydd presennol Mr Griffiths i ymarfer a gosod Gorchymyn Cofrestru Amodol 3 blynedd. Mae hyn yn golygu y gall Mr Griffiths barhau yn ei rôl gofrestredig ond rhaid iddo fodloni amodau penodol a nodwyd gan y panel.

Amodau

1. Rhaid i chi rhoi gwybod i Gofal Cymdeithasol Cymru yn ysgrifenedig am unrhyw newid yn eich cyflogaeth sydd angen cofrestru gyda Gofal Cymdeithasol Cymru yn ystod cyfnod y Gorchymyn hwn a chyn gynted ag y bydd newid yn digwydd;

2 Os byddwch yn cael cyflogaeth newydd, mae'n ofynnol i chi ymgymryd â phroses sefydlu gynhwysfawr o fewn mis cyntaf eich cyflogaeth mewn perthynas â pholisïau a gweithdrefnau eich cyflogwr newydd i gynnwys rheolaeth ariannol, diogelu a rheoli staff. Rhaid darparu manylion y ffaith bod eich cyfnod sefydlu wedi'i gwblhau a beth mae hyn yn ei gynnwys i Gofal Cymdeithasol Cymru cyn gynted ag y bydd wedi'i gwblhau;

3. Rhaid i chi ddarparu copi o benderfyniad llawn a rhesymau'r panel i unrhyw gyflogwr newydd ynghyd â chopi o'r amodau hyn.

4. Rhaid i chi sicrhau bod yr holl drafodion a gwariant ariannol rydych chi'n ymwneud â nhw yn ystod eich cyflogaeth yn cael eu cefnogi gan brawf o dderbynebau prynu a'u hadolygu'n rheolaidd gan eich cyflogwr. Eich cyflogwr yw penderfynu ar reoleidd-dra'r adolygiadau hyn ond na fydd yn llai na chwarterol am 12 mis cyntaf y gorchymyn hwn.

5. Rhaid i chi sicrhau bod unrhyw oramser a hawlir yn cael ei awdurdodi gan uwch reolwr yn ysgrifenedig;

6. O ran y gwasanaeth rydych chi'n ei reoli, byddwch chi, bob chwarter, yn darparu copïau o adroddiadau a ysgrifennwyd gan yr Unigolyn Cyfrifol i Gofal Cymdeithasol Cymru o dan

Rheoliad 73 o Reoliadau Gwasanaethau Rheoledig (Darparwyr Gwasanaeth ac Unigolion Cyfrifol) (Cymru) 2017.

7. Rhaid i chi ddarparu copi o'ch arfarniad blynyddol i Gofal Cymdeithasol Cymru. Rhaid i werthusiad o'r fath:

i) cadarnhau eich bod yn cadw at y Cod Ymarfer Proffesiynol ar gyfer Gofal Cymdeithasol a Chanllawiau Ymarfer y Rheolwr Gofal Cymdeithasol;

ii) cadarnhau eich bod yn cydymffurfio ag amodau'r Gorchymyn hwn;

iii) cofnodi unrhyw bryderon am eich ymddygiad a godwyd gan staff, pobl ifanc neu reolwyr.

Crynodeb o honiadau

Pan gyflogwyd Mr Griffiths gan Keys Group, honnir -

  • bod ei ymddygiad tuag at gydweithwyr a Pherson Ifanc A yn amhriodol, ac
  • ei fod yn gyfrifol am nifer o anghysondebau gwario gydag arian mân ac arian y trigolion a chyflwynodd gais ffug am weithio oriau ychwanegol