Wedi cymhwyso tu allan i'r DU

Cyngor i bobl sydd wedi cymhwyso tu allan i'r DU a chithau'n dymuno cofrestru yng Nghymru

Y rheolau i geisiadau o bobl a gymhwyswyd tu fas i'r DU

Y rheolau i geisiadau o bobl a gymhwyswyd tu fas i'r DU

Os gwnaethoch chi gymhwyso yn yr UE, AEE neu'r Swistir a chithau'n dymuno gweithio yng Nghymru dros dro neu'n achlysurol, gweler y canllawiau isod.

Mae'r rheolau mewn perthynas â cheisiadau gan bobl sydd wedi cymhwyso'r tu allan i'r DU yn seiliedig ar Gyfarwyddeb sydd wedi cael ei chynnwys yng nghyfraith y DU trwy'r canlynol:

Datblygwyd Rheolau'r Undeb Ewropeaidd (cydnabyddiaeth o gymwysterau proffesiynol) 2015 i gynorthwyo gyda gweithredu cyfarwyddebau'r UE. Datblygwyd Rheoliadau Cymwysterau Ewropeaidd (Proffesiynau Iechyd a Gofal Cymdeithasol) 2007 i gynorthwyo gyda gweithredu cyfarwyddebau'r UE. Mae cydnabyddiaeth cymwysterau proffesiynol wedi'i osod yng Nghyfarwyddeb 2005/36/EC sy'n galluogi symud gweithwyr proffesiynol yn yr UE.

Rheolwyr gofal cymdeithasol sydd wedi cymhwyso tu fas y DU

Os ydych chi wedi cymhwyso tu fas yr DU fel rheolwr gofal cymdeithasol cysylltwch â ni: cofrestru@gofalcymdeithasol.cymru

Gweithwyr cymdeithasol sydd wedi cymhwyso'r tu allan i'r DU

Mae'n rhaid i chi gysylltu â ni cyn i chi wneud cais. Anfonwch neges e-bost i: internationallyqualified@socialcare.wales

I wneud cais i gofrestru, mae'n rhaid bod gweithwyr cymdeithasol sydd wedi cymhwyso'r tu allan i'r DU yn: 

 • eisoes yn meddu ar y dystysgrif ar gyfer eich cymhwyster mewn Gwaith Cymdeithasol
 • yn meddu ar dystiolaeth o 130 diwrnod o leiaf o ymarfer gwaith cymdeithasol dan oruchwyliaeth ac wedi'i asesu neu brofiad gwaith cymdeithasol ôl-gymhwyso.

Os nad oeddech erioed wedi'ch cofrestru yn y DU o'r blaen bydd angen i chi gwblhau'r ffurflen cyfwerthedd cymwysterau. Bydd eich cymhwyster a'ch profiad o waith cymdeithasol yn cael eu hasesu o safbwynt cyfwerthedd â'r radd gwaith cymdeithasol yn y DU.

Unwaith y byddwch wedi cysylltu â ni, byddwn yn cadarnhau y dylech wneud cais i gofrestru ar GCCarlein. Bydd angen i chi:

 • lanlwytho'r llungopïau wedi'u gwirio sy'n ofynnol o'r dogfennau i ategu eich cais
 • darparu tystiolaeth o'ch gwiriad cofnodion troseddol diweddaraf
 • cydnabod bod ymarfer ym maes gwaith cymdeithasol yn wahanol i rôl gofal cymdeithasol. Mae gweithwyr cymdeithasol yn gweithio gyda theuluoedd ac unigolion a gallant gwblhau ymyriadau, asesiadau risg, camau diogelu, mynd i'r llys a chymhwyso deddfwriaeth.

Os ydych yn dychwelyd i ymarfer bydd angen i chi ddangos:

 • eich gwybodaeth a'ch dealltwriaeth am ymarfer cyfoes ym maes gwaith cymdeithasol

Mae hyn yn ychwanegol at yr holl ofynion eraill i wneud cais i gofrestru.

Cyrff rheoleiddio eraill yn y DU

Os byddwch yn penderfynu gweithio y tu allan i Gymru, bydd angen ichi gysylltu â'r corff rheoleiddio ar gyfer y wlad honno.

Yn y DU, y rhain yw:

Camau i gwblhau'r cais fel person sydd wedi cymhwyso tu fas y DU

Bydd angen i chi :

 • darparu gyfeiriad e-bost personol er mwyn i ni gysylltu â chi
 • ar ôl derbyn cadarnhad oddi wrthym ddylech chi wneud cais, gallwch gwblhau'r ffurflen gais ar GCCarlein.  Os oes unrhyw gwestiynau cysylltwch gyda: internationallyqualified@gofalcymdeithasol.cymru
 • cwblhau'r ffurflen Asesu Cyfwerthedd Cymwysterau, sicrhewch fod y sefydliad neu'r corff yn cadarnhau unrhyw: 

  • leoliadau ymarfer dan oruchwyliaeth neu wedi'u hasesu
  • cyflogaeth ôl-gymhwyso ym maes gwaith cymdeithasol.

Gellir gwneud hyn trwy fod â llythyr swyddogol gyda stamp y sefydliad neu'r corff arno. Gellir cyflwyno cadarnhad trwy'r e-bost hefyd o gyfeiriad e-bost gwaith swyddogol.

 • Sicrhewch fod eich dogfennau adnabod wedi'u gwirio. Mae'n rhaid i gopïau gael eu llofnodi gan unigolyn cydnabyddedig sydd wedi gweld y fersiynau gwreiddiol.
 • Darparwch gadarnhad eich bod yn bwriadu ymarfer yng Nghymru.
 • Talwch y ffi
 • Gallwch lanlwytho neu e-bostio copïau o'ch:
  • dogfennau adnabod wedi'u gwirio,
  • tystysgrif cymhwyster wedi'i gwirio
  • trawsgrifiad cwrs
  • tystiolaeth ategol.
 • Sicrhewch fod eich cais yn cael ei gymeradwyo. 

Os ydych eisoes yn gweithio yng Nghymru mae'r broses ymgeisio ar-lein yn gofyn i chi ddewis y person a fydd yn gwirio eich dogfennau adnabod ac yn cymeradwyo eich cais. Rydych yn dewis y person hwn o restr o unigolion cymeradwy .

Os nad ydych eisoes yn gweithio yng Nghymru bydd angen i chi roi'r manylion i mewn eich hun. Bydd angen i chi argraffu'r ffurflen a mynd â hi at eich cymeradwywr er mwyn i'ch cymeradwywr ei gwirio, ei llofnodi a rhoi'r dyddiad arni. Wedyn sganiwch a lawrlwythwch y fersiwn hon wedi'i llofnodi i'ch cyfrif GCCarlein. I gael rhagor o wybodaeth darllenwch y canllaw isod.

Ffioedd am wneud cais fel gweithiwr cymdeithasol sydd wedi cymhwyso'r tu allan i'r DU

I ddarganfod beth ddylai'ch ffi fod, gweler: Ffioedd

Mae'n rhaid talu ffioedd wrth wneud y cais.

Os oes gennych gyfrif banc yn y DU, y ffordd fwyaf diogel a rhwydd o dalu eich ffioedd yw trwy Ddebyd Uniongyrchol. I gael rhagor o wybodaeth am ffioedd gan gynnwys gwybodaeth i unigolion heb cyfrid banc yn y DU ewch i : ffioedd

Cysylltu â ni

Os oes gennych chi gwestiwn Cysylltwch â ni

Diweddarwyd diwethaf: 28 Mawrth 2019