Wedi cymhwyso neu yn dechrau yn y brifysgol tu fewn i'r DU

Wybodaeth am geisiadau cofrestru o fewn Cymru. Nodyn i Fyfyrwyr: Peidiwch â chreu cyfrif GCCarlein neu wneud cais i gofrestru nes eich bod yn derbyn gwahoddiad oddi wrthym.

Ymgeisiwch i gofrestru

Gweithwyr gofal cartref: gwelwch yr hyn mae angen i chi ei wybod.

I wneud cais i fod ar y Gofrestr Gweithwyr Cymdeithasol (y Gofrestr) defnyddiwch GCCarlein.

Dylai cais gymryd tua 30 munud ac yn gallu cael ei gadw a'i gwblhau mewn camau. Bydd y ffurflen yn cael ei brosesu ar ôl i chi :

 • Clicio cyflwyno
 • Talu'r ffi
 • Derbyn cymeradwyaeth.

Mae GCCarlein yn gweithio ar ffôn clyfar, cyfrifiadur personol neu lechen.

Mae'n rhaid i bawb sy'n gwneud cais i gofrestru gytuno i ymlynu wrth y Côd Ymarfer Proffesiynol ar gyfer Gofal Cymdeithasol.

Gwrthod cofrestriad

Gallwn wrthod cofrestriad. Gallwn hefyd roi sancsiynau megis:

 • cyfyngiadau ar weithio
 • gofynion o ran hyfforddiant
 • profiad gwaith.

Rydym yn ymchwilio os oes tystiolaeth sy'n bwrw amheuaeth ar addasrwydd rhywun i weithio ym maes gofal cymdeithasol.

Mewngofnodwch neu creu cyfrif GCCarlein.

Os ydych chi'n ymgeisydd tro cyntaf

I wneud cais am y tro cyntaf bydd angen i chi greu cyfrif GCCarlein.

Bydd hyn yn eich galluogi i wneud y canlynol:

 • gwneud cais am gofrestriad cychwynnol
 • gwneud cais i adnewyddu eich cofrestriad ar ôl tair blynedd
 • rheoli eich cofrestriad gan gynnwys cofnodi eich gweithgarwch hyfforddiant a dysgu ôl-gofrestru (PRTL).

I wneud cais bydd angen i chi ddarparu:

 • cyfeiriad e-bost personol sy'n unigryw i chi eich hun er mwyn i ni allu cysylltu â chi
 • eich rhif yswiriant gwladol
 • manylion eich swydd, gan gynnwys cyfeiriad, teitl swydd a dyddiad dechrau (neu ddyddiad dechrau yn y dyfodol os mai swydd newydd ydyw)
 • eich hanes cyflogaeth ers gadael yr ysgol
 • eich manylion banc i sefydlu Debyd Uniongyrchol i dalu eich ffioedd
 • eich tystysgrif cymhwyster wedi'i gwirio (nid yw'n ofynnol ar gyfer pob Myfyriwr Gwaith Cymdeithasol)
 • dyddiad eich gwiriad cofnodion troseddol diweddaraf (CRB neu DBS) (nid yw'n ofynnol ar gyfer pob Myfyriwr Gwaith Cymdeithasol)
 • cadarnhad eich bod yn bwriadu ymarfer yng Nghymru
 • copïau wedi'u gwirio o'ch dogfennau adnabod oni bai eich bod wedi eich gwirio gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd o fewn y tair blynedd diwethaf neu os ydych yn rhan ou gwasanaeth diweddaru. 

Byddwch yn cael cwestiynau am eich cofnod disgyblu a throseddau.

Mae'n rhaid i chi ddweud wrthym yn eich cais:

 • os oes gennych gofnod disgyblu
 • os ydych yn destun ymchwiliad ar hyn o bryd
 • os oes gennych gofnod troseddol.

Byddwch yn cael cwestiynau am eich iechyd.

Mae'n rhaid i chi ddweud wrthym os oes gennych unrhyw gyflyrau iechyd corfforol neu feddyliol a allai effeithio ar eich gallu i weithio ym maes gofal cymdeithasol.

Mae'n rhaid i chi beidio ag anfon dogfennau gwreiddiol atom. Anfonwch gopïau sydd wedi cael eu gwirio. Mae hyn yn golygu eu bod wedi cael eu llofnodi gan berson awdurdodedig sydd wedi gweld y dogfennau gwreiddiol (ceir rhagor o wybodaeth yn yr adran cymeradwyo isod).

I anfon dogfennau wedi'u sganio atom:

 • ewch i mewn i'ch cyfrif GCCarlein
 • cliciwch ar 'Fy Mhroffil’
 • dewiswch 'Lawrlwytho dogfen’.

Cymeradwyo ceisiadau (nid yw hyn yn berthnasol i geisiadau gan fyfyrwyr).

Mae'n rhaid i geisiadau i gofrestru gael eu cymeradwyo.

Mae hyn yn rhoi cadarnhad a thystiolaeth i ni:

 • o'ch cymeriad da
 • nad oes unrhyw resymau pam na ddylech fod ar y Gofrestr.

Ar y ffurflen gais mae'n rhaid i chi ddewis y person a fydd yn cymeradwyo eich cais. Dewiswch rywun o'r rhestr o unigolion cymeradwy ar gyfer eich sefydliad.

Os ydych yn cymhwyso yng Nghymru, dewiswch lofnodwr o'r darparwr cwrs gradd neu gyflogwr presennol ym maes gofal cymdeithasol. Os byddwch yn cael cyflogaeth erbyn yr amser y byddwn ni'n cael cadarnhad o'ch cymhwyster, byddwn yn cysylltu â'ch cyflogwr newydd. Mae hyn yn digwydd cyn i ni gwblhau eich cofrestriad.

Bydd eich cymeradwywr yn gallu gweld yr holl wybodaeth ar eich cais heblaw am eich atebion i'r cwestiynau am iechyd a cydraddoldeb ac amrywiaeth.

Mae'n rhaid i'ch cymeradwywr fod yn unigolyn proffesiynol nad yw'n berthynas i chi ac sydd heb berthynas bersonol â chi.

Rhagor o wybodaeth am gymeradwyaeth:

​Dechrau yn y brifysgol

Byddech chi'n derbyn e-bost gyda côd gwahoddiad. Bydd yr e-bost yn gofyn i chi greu cyfrif GCCarlein a gwneud cais i gofrestru os ydych chi wedi cael cynnig lle at gwrs gradd gwaith cymdeithasol.

Mae'n rhaid i chi cofrestru gyda ni cyn dechrau gradd gwaith cymdeithasol yng Nghymru.

Gwybodaeth am y cynllun bwrsariaeth gwaith cymdeithasol

​Myfyrwyr blwyddyn olaf sy'n cymhwyso eleni

Astudio mewn prifysgol yng Nghymru

Bydd prifysgol yng Nghymru'n dweud wrthym pan fydd eich cwrs yn dod i ben. Wedyn byddwn yn dileu eich enw oddi ar y rhan o'r Gofrestr sydd ar gyfer myfyrwyr.

Os ydych wedi llwyddo yn eich cwrs, byddwn yn eich gwahodd i wneud cais i fod yn weithiwr cymdeithasol. I wneud cais mae'n rhaid i chi wneud y canlynol:

 • mewngofnodi yn eich GCCarlein
 • cwblhau cais newydd.

Mae'r wybodaeth sydd ar gael i ni yn barod yn gwneud y broses hon yn gyflymach ac yn haws. Gan eich bod wedi'ch cofrestru gyda ni o'r blaen, nid oes angen i chi anfon unrhyw ddogfennau atom. Gellir gwneud ceisiadau hyd at ddau fis cyn i chi gymhwyso. Ni fyddwch yn cael eich cofrestru nes ein bod wedi cael canlyniadau swyddogol y bwrdd arholi ar gyfer eich cwrs.

Astudio'r tu allan i Gymru ond yn y DU

Unwaith y mae gennych dystiolaeth o'ch cymhwyster a fyddech cystal â gwneud y canlynol

 • creu cyfrif GCCarlein
 • ymgeisio fel person sydd 'wedi cymhwyso gyda Gradd/ Gradd Meistr y DU mewn Gwaith Cymdeithasol o Brifysgol y tu allan i Gymru’.

Byddwn yn gofyn i chi am yr wybodaeth sy'n ofynnol i gofrestru am y tro cyntaf. Mae hyn yn cynnwys copïau wedi'u gwirio o'ch dogfennau adnabod a chopi wedi'i wirio o'ch tystysgrif cymhwyster. Gellir lanlwytho'r rhain yn uniongyrchol i'ch cyfrif GCCarlein.

Dychwelyd i'r Gofrestr

Os ydych chi wedi creu cyfrif GCCarlein yn y gorffennol, peidiwch â chreu un newydd.

Cysylltwch â ni i dderbyn dolen i greu manylion mewngofnodi newydd.

Byddwn yn gofyn i bobl sy'n dychwelyd i'r Gofrestr wneud y canlynol

Bydd angen i rywun sy'n dychwelyd i ymarfer ddangos gwybodaeth a dealltwriaeth gyfredol am ymarfer cyfoes mewn gwaith cymdeithasol i wneud cais i gofrestru.

Darllenwch y canllawiau isod cyn cyflwyno cais i ddychwelyd i'r gofrestr.

Yn achos unigolion y mae eu henw wedi cael ei ddileu dan orchymyn addasrwydd i ymarfer gan bwyllgor addasrwydd i ymarfer, mae'n rhaid iddynt aros am bum mlynedd ar ôl y dyddiad y cafodd eu henw ei ddileu cyn y gallant wneud cais i gael eu hadfer i'r Gofrestr.

Mwy o wybodaeth am Addasrwydd i ymarfer

Cysylltu â ni

Os oes gennych chi gwestiwn Cysylltwch â ni

Diweddarwyd diwethaf: 28 Mawrth 2019