Skip to main content
Hygyrchedd y safle
Eich cyfrifoldebau fel person cofrestredig
Eich cyfrifoldebau fel person cofrestredig, beth sydd angen i mi ei wneud fel person cofrestredig, cyfrifoldebau gan gynnwys cynnal hyfforddiant (PRTL) cadw fy manylion yn gyfredol ac addysg a dysgu proffesiynol parhaus.

Dilyn y Côd Ymarfer Proffesiynol

Mae’r Côd yn gosod y safonau, neu’r rheolau, ar gyfer pob gweithwyr gofal proffesiynol yng Nghymru. Os na fyddwch yn dilyn y Côd, mae'n bosib y byddwch yn cael eich cyfeirio atom ni. 

Os ydych yn gweld pobl yn gwneud pethau yn y gwaith sydd, yn eich barn chi, yn anniogel, neu bethau na fyddech yn eu disgwyl gan weithiwr gofal cymdeithasol da, dylech gysylltu â ni.

Mae gennym dîm addasrwydd i ymarfer sy’n ystyried a oes gan bobl y wybodaeth, y sgiliau a’r cymeriad sydd eu hangen i fod yn weithiwr gofal cymdeithasol da. Byddant yn defnyddio’r Côd wrth edrych ar ymarfer gweithiwr pan godwyd pryder am yr unigolyn hwnnw.  Os nad yw gweithiwr yn addas i ymarfer, gellir ei dynnu oddi ar y Gofrestr ac ni fydd yn gallu ymarfer yng Nghymru.

Mwy o wybodaeth ar ein tudalennau addasrwydd i ymarfer

Bydd hefyd angen dilyn y canllawiau ymarfer i'ch rôl. Mae'r canllaw yn ategu'r Côd gyda safonau sy'n benodol at eich rol chi.

Mwy am y canllaw ymarfer i weithwyr gofal cartref.

Hyfforddiant a dysgu ôl-gofrestru

Mae hyfforddiant a dysgu yn ofyniad ar gyfer yr holl bobl gofrestredig. Mae'n rhaid i chi gwblhau 15 diwrnod neu 90 awr o hyfforddiant a dysgu yn ystod pob cyfnod cofrestru o tair blynedd.

Mae'n rhaid i bawb gadw cofnod o'u hyfforddiant a dysgu ôl-gofrestru. Gallwch wneud hyn unrhyw bryd ar eich cyfrif GCCarlein. Bydd angen i chi gofnodi'r canlynol:

 • y dyddiad
 • am faint o amser y parodd
 • disgrifiad byr sy'n egluro sut y cyfrannodd yr hyfforddiant at eich datblygiad proffesiynol.

Rhoi gwybod i ni am unrhyw newidiadau

Mae'n rhaid i berson cofrestredig hysbysu'r tîm cofrestru ynghylch unrhyw newidiadau yn ei wybodaeth. Gwnewch hyn cyn gynted â phosibl. Os na fyddwch yn dweud wrthym gellir gall hynny arwain at eich cyfeirio at banel addasrwydd i ymarfer.

Mae'n rhaid i chi ein hysbysu ynghylch newidiadau i'ch:

 • enw
 • teitl
 • cyflogaeth
 • cyfeiriad cartref
 • cofrestriad gyda chorff rheoleiddio arall
 • cofnod troseddol
 • cofnod iechyd
 • cofnod disgyblu
 • manylion cyswllt

Gallwch weld a diweddaru eich manylion unrhyw bryd yn eich cyfrif GCCarlein, yn yr adran 'Fy Mhroffil'.

Y rhaglen gadarnhau

Mae'r rhaglen gadarnhau ofyniad ar gyfer yr holl weithwyr cymdeithasol a gymhwysodd ar ôl 1 Ebrill 2016. Mae'n rhaid ei chwblhau yn y tair blynedd gyntaf ar ôl cofrestru.

Y rhaglen hon yw'r rhan gyntaf o addysg a dysgu proffesiynol parhaus (CPEL).

Darparu tystiolaeth o'ch cofrestriad

Nid ydym yn darparu tystysgrifau cofrestru mwyach. Ond byddwch yn cael llythyr gennym yn cadarnhau eich cofrestriad.

Os oes arnoch angen tystiolaeth eich bod wedi'ch cofrestru gallwch gael cofnod wedi'i ddiweddaru o GCCarlein –‘Prawf o gofrestriad' neu gallwch wirio eich enw isod.

Hanfodion Cofrestru

Mae'r Hanfodion Cofrestru yn dweud mwy am yr hyn sydd angen i chi ei wybod am eich cofrestriad gyda Gofal Cymdeithasol Cymru.

Diweddarwyd diwethaf: 28 Mawrth 2019