Cymwysterau sydd eu angen i gofrestru
I gofrestru hefo ni mae'n rhaid bod gennych y cymhwyster cywir ar gyfer eich swydd. Yma mae gwybodaeth ar pa gymhwyster y mae angen arnoch er mwyn cofrestru a beth mae'n rhaid i chi ei wneud i gofrestru os nad oes gennych y cymhwyster sydd ei angen.

Gweithiwr cymdeithasol

Cymwysterau sydd eu hangen er mwyn cofrestru fel gweithiwr cymdeithasol

Gwasanaeth dilysu cymhwyster gwaith cymdeithasol

Rydym yn cynnig gwasanaeth dilysu cymwysterau sy'n gwirio unrhyw gymhwyster cymeradwy mewn gwaith cymdeithasol a ddyfernir yng Nghymru (mae hyn yn cynnwys cymwysterau cyn y Radd Gwaith Cymdeithasol).

Gallwch ofyn am lythyr unigryw sy'n dangos:

 • y cymhwyster a gafwyd
 • dyddiad cymhwyso
 • sefydliad hyfforddi a fynychwyd
 • enw'r person a gafodd y wobr.

Nodyn pwysig

 • gall y gwasanaeth hwn gymryd hyd at 20 diwrnod gwaith
 • byddwn ond yn anfon llythyrau dilysu at ddeiliad y wobr
 • mae angen caniatâd ysgrifenedig arnom i'w hanfon at gyflogwr neu asiantaeth gyflogaeth
 • nid yw'r llythyr dilysu yn brawf adnabod
 • nid yw'r llythyr yn brawf bod person yn weithiwr cymdeithasol cymwys cofrestredig
 • mae gan gyflogwyr gyfrifoldeb i wirio'r manylion hyn.

Os ydych chi eisiau llythyr dilysu ar gyfer cymhwyster a ddyfarnwyd yng Nghymru, llenwch y ffurflen isod a'i hanfon at cofrestru@gofalcymdeithasol.cymru

Gweithiwr gofal cartref

Mae yna dair ffordd o gofrestru cyn bod cofrestru'n orfodol i weithwyr gofal cartref o fis Ebrill 2020.

Cofrestru gyda chymhwyster

Ar gyfer gweithwyr sydd â chymhwyster Lefel 2 neu 3 mewn gofal iechyd a chymdeithasol (Diploma, FfCCh neu NVQ) neu gyfwerth (gweler cymwysterau addas ar gyfer cofrestru).

Yr hyn y mae angen i chi ei wneud:

Cofrestru â phrofiad os nad oes gennych y cymhwyster gofynnol

Ar gyfer gweithwyr sydd wedi gweithio am dri o'r pum mlynedd ddiwethaf mewn rôl gweithiwr gofal cartref ond heb unrhyw gymhwyster cydnabyddedig. Bydd rheolwyr yn asesu gweithwyr yn erbyn y cymwyseddau gofynnol ac yn darparu datganiad wedi'i lofnodi i gadarnhau eich cymhwysedd fel ymarferydd cyfreithlon, diogel ac effeithiol.

Yr hyn y mae angen i chi ei wneud:

Cofrestru os nad oes gennych gymhwyster na'r profiad gofynnol

Ar gyfer gweithwyr nad ydynt yn meddu ar y cymwysterau uchod, ac nad ydynt wedi gweithio mewn rôl gofal cartref am dair o'r pum mlynedd diwethaf.

Yr hyn y mae angen i chi ei wneud:

 • Cwblhewch y cwrs asesu Gwobr Egwyddor a Gwerthoedd Gofal Cymdeithasol Cymru ar-lein (oedolion neu blant a phobl ifanc).
 • Pan fyddwch wedi cwblhau'r asesiad yn llwyddiannus, defnyddiwch eich tystysgrif fel tystiolaeth i gefnogi'ch cais i gofrestru.
 • Ar ôl cofrestru, bydd angen i chi gwblhau cymhwyster gofynnol erbyn yr amser y mae'n rhaid i chi adnewyddu eich cofrestriad mewn tair blynedd.

Mae’r cwrs ar-lein nawr ar gael ac mi gewch wahoddiad oddi wrth eich rheolwr i’w gwblhau.

Mae'r cwrs a’r asesiad yn seiliedig ar ddwy adran gyntaf fframwaith sefydlu Cymru gyfan ar gyfer iechyd a gofal cymdeithasol.

Gweithiwr gofal preswyl i blant

Cymwysterau gofynnol ar gyfer gweithwyr gofal preswyl i blant a phobol ifanc.

Os ydych chi'n gwneud cais fel gweithiwr gofal plant preswyl ac nad oes gennych y cymhwyster gofynnol eto, gallwch gofrestru i ddechrau ar sail cwblhau Fframwaith Sefydlu Cymru Gyfan (AWIF).

Rhaid i chi gwblhau'r cymhwyster gofynnol ar gyfer eich swydd cyn i chi adnewyddu tair blynedd ar ôl eich cofrestriad cychwynnol.

Cysylltu â ni

Os oes gennych chi gwestiwn Cysylltwch â ni

Diweddarwyd diwethaf: 05 Gorffennaf 2019