Skip to main content
Hygyrchedd y safle
Cofrestru gweithwyr gofal cartref

Gwybodaeth am gofrestru gweithwyr gofal cartref, gan gynnwys sut i gofrestru, cyfarwyddyd i gyflogwyr a'r hyn sy'n digwydd ar ôl i weithwyr gofrestru.

Pwy yw gweithwyr gofal cartref?

Gweithwyr gofal cartref yw gweithwyr sy'n cael eu cyflogi gan wasanaeth cymorth cartref i ddarparu gofal a chymorth. Mae gwasanaethau cymorth cartref wedi'u cofrestru gydag Arolygiaeth Gofal Cymru (CIW).

Efallai na alwir teitlau swyddi yn 'weithiwr gofal cartref', ond os yw gweithiwr yn darparu gofal a chymorth i bobl yn eu cartrefi eu hunain ac mae'r lle gwaith wedi'i gofrestru gyda CIW bydd angen iddynt gofrestru gyda ni.

Pam mae'n bwysig cofrestru gweithwyr gofal cartref?

Mae cofrestru yn dod â chydnabyddiaeth a chymorth. Mae hefyd yn rhoi i bobl sy'n derbyn gofal, a'u teuluoedd, hyder y mae gan weithiwr y sgiliau a'r cymwysterau i wneud eu gwaith mewn modd proffesiynol, tosturiol.

Mae hefyd yn golygu y gall pobl aros yn y cartref, yn ddiogel, a bod gweithwyr yn cael cefnogaeth a chydnabyddiaeth.

Buddion eraill i fod yn gofrestredig

Adeiladu ymddiriedaeth a hyder

Gwerthfawrogi gweithwyr gofal cymdeithasol

 • dangos bod gan weithiwr y sgiliau a'r wybodaeth i fod yn weithiwr gofal cartref da
 • yn dangos bod gweithiwr wedi'i hyfforddi ac yn cymryd cyfrifoldeb am ddatblygu gwybodaeth a sgiliau
 • gall cyflogwyr ddarparu'r gefnogaeth a'r datblygiad sydd ei hangen ar weithiwr
 • bydd gwybod mwy am weithwyr gofal cartref yn ein cynorthwyo i gynllunio ffyrdd i'w cefnogi.

Sicrhau bod pobl yn ddiogel

 • amddiffyn hawliau pobl a sicrhau eu bod yn cael gwrandawiad
 • cefnogi pobl i fod yn annibynnol ac amddiffyn eu hunain
 • os nad yw gweithiwr yn addas i ymarfer, gellir eu tynnu oddi ar y Gofrestr ac na allant ymarfer yng Nghymru.

I glywed mwy am fanteision cofrestru gan weithwyr eraill, unigolion a gofalwyr, gwyliwch fwy o astudiaethau achos fideo.

Pa mor hir sydd gan weithiwr newydd i gofrestru?

Mae rhaid i weithiwr newydd gofrestru gyda ni o fewn chwe mis o'u cyflogaeth.

Sut i gofrestru

Mae yna dair ffordd cymhwyster i gofrestru cyn bod cofrestru'n orfodol i weithwyr gofal cartref o fis Ebrill 2020.

Cofrestru gyda chymhwyster

Ar gyfer gweithwyr sydd â chymhwyster Lefel 2 neu 3 mewn gofal iechyd a chymdeithasol (Diploma, FfCCh neu NVQ) neu gyfwerth (gweler cymwysterau addas ar gyfer cofrestru).

Yr hyn y mae angen i chi ei wneud:

Cofrestru os nad oes gennych gymhwyster

Yr hyn y mae angen i chi ei wneud:

 • Cwblhewch y cwrs asesu Gwobr Egwyddor a Gwerthoedd Gofal Cymdeithasol Cymru ar-lein (oedolion neu blant a phobl ifanc).
 • Pan fyddwch wedi cwblhau'r asesiad yn llwyddiannus, defnyddiwch eich tystysgrif fel tystiolaeth i gefnogi'ch cais i gofrestru.
 • Ar ôl cofrestru, bydd angen i chi gwblhau cymhwyster gofynnol erbyn yr amser y mae'n rhaid i chi adnewyddu eich cofrestriad mewn tair blynedd.

Mae’r cwrs ar-lein nawr ar gael. Os ydych angen cwblhau'r cwrs ac asesiad ar-lein byddwch yn derbyn e-bost gan eich rheolwr, yn eich gwahodd i fewngofnodi i'r safle. Gall rheolwyr cofrestru am y llwybr newydd yma.

Mae'r cwrs a’r asesiad yn seiliedig ar ddwy adran gyntaf fframwaith sefydlu Cymru gyfan ar gyfer iechyd a gofal cymdeithasol.

Cofrestru â phrofiad os nad oes gennych y cymhwyster gofynnol

Ar gyfer gweithwyr sydd wedi gweithio am dri o'r pum mlynedd ddiwethaf mewn rôl gweithiwr gofal cartref ond heb unrhyw gymhwyster cydnabyddedig. Bydd rheolwyr yn asesu gweithwyr yn erbyn y cymwyseddau gofynnol ac yn darparu datganiad wedi'i lofnodi i gadarnhau eich cymhwysedd fel ymarferydd cyfreithlon, diogel ac effeithiol.

Yr hyn y mae angen i chi ei wneud:

Dim ond ar gael nes 1 Ebrill 2020.

Beth yw'r ffi gofrestru?

Y ffi gofrestru yw £20. Bydd y ffi yn cynyddu am y blynyddoedd canlynol:

 • £ 25 yn 2020/21
 • £ 30 yn 2021/22.

Mwy o wybodaeth ar ffioedd cofrestru.

Pa gyfrifoldebau sydd gan gyflogwyr?

Bydd angen i gyflogwyr sicrhau bod gweithwyr yn addas i ymarfer a dilyn y Cod Ymarfer Proffesiynol ar gyfer Gofal Cymdeithasol.

Mae hyn yn cynnwys sicrhau bod gweithwyr:

 • yn meddu ar y cymwysterau cywir neu'n gallu gweithio tuag at eu cael
 • Cael y cyfle i ddysgu a datblygu yn eu gwaith mewn amrywiaeth o ffyrdd
 • yn gwybod am y Cod a sut mae'n berthnasol iddynt.

Os na all gweithiwr gwrdd â'r gofynion hyn, gallem wrthod eu cofrestriad.

Mae gan gyflogwyr gyfrifoldeb i ddilyn y Cod Ymarfer Proffesiynol gyfer Cyflogwyr Gofal Cymdeithasol sy'n datgan eu bod yn rhaid iddynt:

 • cadw mewn cysylltiad â gweithwyr a rhoi arweiniad a chefnogaeth iddynt
 • deall sut mae'r gwasanaeth yn gweithio a mynd i'r afael â pherfformiad anfoddhaol neu gamymddygiad gan weithwyr, a allai gynnwys gwneud atgyfeiriadau atom ni.

Cyfrifoldebau eraill i gyflogwyr

Gofynnir i gyflogwyr:

 • cadarnhau cymhwysedd gweithiwr i gofrestru (os yw gweithiwr yn cofrestru heb gymhwyster)
 • cymeradwyo ceisiadau 
 • gwirio hunaniaeth y gweithiwr wrth wneud cais os oes angen.

Gweler rhagor o wybodaeth am gyfrifoldebau cyflogwyr.

A fydd angen i weithwyr adnewyddu eu cofrestriad?

Oes, bydd angen i weithwyr adnewyddu eu cofrestriad bob tair blynedd. Gellir gwneud hyn trwy eu cyfrif GCCarlein.

Bydd angen i weithwyr ddangos eu bod wedi cwblhau o leiaf 90 awr o hyfforddiant a hyfforddiant ôl-gofrestru (PRTL).

Mae cadw PRTL yn gyfoes yn bwysig, rydym yn argymell bod gweithwyr yn diweddaru eu hyfforddiant a'u dysgu wrth iddynt ei chwblhau.

Mwy o wybodaeth ar adnewyddu eich cofrestriad.

Dysgu, datblygu a chyllid parhaus

Bydd angen cofnodi dysgu a datblygiad parhaus fel tystiolaeth o hyfforddiant a dysgu ôl-gofrestru (PRTL) y gweithiwr.

Mae PRTL yn helpu gweithwyr i ddarparu gwasanaeth da i'r bobl y maent yn eu cefnogi ac yn eu diweddaru â phethau sy'n newid.

Mae yna lawer o ffyrdd i ddangos PRTL. Mae hyn yn cynnwys:

 • cwblhau cymwysterau neu hyfforddiant
 • cysgodi rhywun arall a dysgu o'r ffordd y maent yn gweithio
 • mynychu gweithdai
 • cymryd cyfrifoldebau newydd.

Sut rydym yn cefnogi gweithwyr gofal cartref

Rydym yn ceisio cefnogi gweithwyr i ddatblygu eu gwybodaeth, eu medrau a'u dealltwriaeth.

Gallai hyn fod o gymorth i gadw ymarfer yn gyfoes, i ddatblygu meysydd gwybodaeth megis gofal plant neu ddementia, neu gallai fod o gymorth i weithwyr sy'n symud ymlaen i reoli.

Sut y caiff dysgu a datblygiad parhaus ei ariannu?

Rydym yn gweithredu grant Partneriaeth Datblygu'r Gweithlu Gofal Cymdeithasol (SCWDP), a all gefnogi rhai costau datblygu'r gweithlu.

Byddwn yn gweithio gyda sefydliadau gofal cartref a swyddogion arweiniol gweithlu rhanbarthol i weithio allan y ffordd orau o ddefnyddio'r arian hwn.

Beth sy'n digwydd os na fydd gweithwyr yn dilyn y Cod Ymarfer?

Mae gennym dîm ffitrwydd i ymarfer sy'n edrych a oes angen i bobl fod â'r wybodaeth, y sgiliau a'r cymeriad yn weithiwr da.

Bydd y tîm ffitrwydd i ymarfer ond yn edrych i mewn i ymarfer gweithiwr pan godir pryder. Byddant yn ystyried a yw ffitrwydd gweithiwr i ymarfer yn cael ei amharu (a effeithir yn negyddol).

Os nad yw gweithiwr yn addas i ymarfer, gellir eu tynnu oddi ar y Gofrestr ac ni fyddant yn gallu ymarfer yng Nghymru.

Mwy o wybodaeth ar addasrwydd i ymarfer.

Pa help sydd ar gael i gofrestru?

Mae gennym dîm cofrestru i gefnogi gweithwyr yn ystod eu cofrestriad.

Mae gennym adnoddau sy'n cefnogi cofrestru gweithwyr gofal cartref y maent yn eu cynnwys:

 • astudiaethau achos
 • sut-i fideos
 • apps
 • canllawiau ymarfer i gefnogi gweithwyr yn eu gwaith o ddydd i ddydd.
Diweddarwyd diwethaf: 02 Medi 2019