Skip to main content
Hygyrchedd y safle
Beth yw cofrestru?

Darganfyddwch mwy am pwy sy'n gorfod cofrestru i weithio yng Nghymru, pam rydym yn cofrestru gweithwyr a manteision cofrestru.

Beth yw cofrestru?

Rydym ni’n cadw cofrestr o bobl sydd wedi dangos eu bod yn gymwys i weithio mewn gofal cymdeithasol yng Nghymru drwy:

Y Gofrestr Gweithwyr Gofal Cymdeithasol

Sefydlwyd y Gofrestr Gweithwyr Gofal Cymdeithasol (y Gofrestr) dan Ddeddf Safonau Gofal 2000.

Rydym yn cynnal y Gofrestr dan Ddeddf Rheoleiddio ac Arolygu 2016.

Rydym yn defnyddio Rheolau Gofal Cymdeithasol Cymru (Cofrestru) 2018 a gymeradwywyd gan Lywodraeth Cymru. Y rheolau hyn sy'n pennu'r fframwaith cyfreithiol ar gyfer cofrestru'r gweithlu gofal cymdeithasol.

Rydym yn cynhyrchu adroddiadau rheolaidd ar y data a gedwir ar y Gofrestr. Mae'r adroddiadau hyn ar gael yma

Nifer o unigolion cofrestredig cyfredol

Ar y Gofrestr mae:

 • 6,367 o bobl ar rhan gwaith cymdeithasol y Gofrestr

 • 237 o reolwyr gofal preswyl plant

 • 1,305 o reolwyr gofal cartref oedolion

 • 825 o reolwyr gofal cartref

 • 2,947 o weithwyr gofal preswyl i blant

 • 3,892 o weithwyr gofal cartref

 • 552 o fyfyrwyr gofal cymdeithasol

 • 1 rheolwr canolfan breswyl i deuluoedd

Diweddarwyd y ffigyrau yma ar 11.09.2019.

Gwiriwch os yw gweithiwr gofal cymdeithasol wedi'i gofrestru gyda ni.

Pwy sydd angen cofrestru

Rhaid i bob gweithiwr cymdeithasol a rheolwr gofal cymdeithasol gofrestru unwaith y bydd wedi cwblhau ei gymhwyster neu pan fydd wedi dechrau yn y swydd.

Rhaid i weithwyr gofal plant preswyl a gweithwyr gofal cartref gofrestru o fewn chwe mis i ddechrau yn y swydd.

Am fwy o wybodaeth am y cymwysterau gofynnol neu argymelledig ar gyfer rolau swydd gwahanol o fewn gofal cymdeithasol a gofal plant rheoleiddiedig yng Nghymru.

Pwy sy'n addas i weithio ym maes gofal cymdeithasol?

Mae'n rhaid i bawb yn y Gofrestr ddangos:

 • bod ganddynt gymwysterau priodol
 • eu bod yn addas i ymarfer o safbwynt corfforol a meddyliol
 • bod ganddynt y cymeriad a'r cymhwysedd
 • eu bod yn cytuno i ddilyn y Côd Ymarfer Proffesiynol ar gyfer Gofal Cymdeithasol.
 • eu bod yn bwriadu gwneud gwaith cymdeithasol yng Nghymru.
 • y byddant yn ymarfer yn y maes y mae eu cais yn ymwneud ag ef.

Os nad yw'r uchod wedi'u bodloni gallwn wrthod cofrestriad. Gallwn hefyd osod sancsiynau gan gynnwys cyfyngiadau ar weithio neu hyfforddiant.

Os oes unrhyw gwestiynau ynghylch addasrwydd person cofrestredig i weithio ym maes gofal cymdeithasol, byddwn yn ymchwilio.

Beth yw manteision cofrestru?

Mae bod yn berson cofrestredig yn cynnig manteision:

Meithrin ymddiriedaeth a hyder

 • gall pobl ddibynnu ar weithwyr gofal cymdeithasol cofrestredig
 • gall pobl gael hyder ynoch, a gwybod y byddwch yn dilyn y Côd.

Gwerthfawrogi gweithwyr gofal cymdeithasol

 • dangos bod gennych y sgiliau a’r wybodaeth i fod yn weithiwr gofal cymdeithasol da
 • gallwch ddangos eich bod wedi cael hyfforddiant a chymryd cyfrifoldeb am ddatblygu eich gwybodaeth a’ch sgiliau
 • gall cyflogwyr ddarparu’r cymorth a’r datblygiad sydd eu hangen
 • bydd gwybod mwy am weithwyr yn ein galluogi i’ch cefnogi yn well. 

Gwneud yn siŵr bod pobl yn ddiogel

 • amddiffyn hawliau pobl a gwneud yn siŵr y gwrandewir arnynt
 • cynorthwyo pobl i fod yn annibynnol ac amddiffyn eu hunain
 • Os nad yw gweithiwr yn addas, gellir ei dynnu oddi ar y Gofrestr ac ni fydd yn gallu ymarfer yng Nghymru. 

Manteision eraill

 • defnyddio teitl eich proffesiwn yn gyfreithlon
 • cymorth a gwybodaeth o'n canllawiau ymarfer, proffiliau a chyhoeddiadau
 • gwahoddiadau i ddigwyddiadau a chynadleddau
 • gwahoddiadau i ymgynghoriadau

Gallwch ddiweddaru eich gwybodaeth gofrestru a PRTL gan ddefnyddio GCCarlein.

Cyrff rheoleiddio eraill yn y DU

Os byddwch yn penderfynu gweithio y tu allan i Gymru, bydd angen ichi gysylltu â'r corff rheoleiddio ar gyfer y wlad honno.

Yn y DU, y rhain yw:

Diweddarwyd diwethaf: 24 Mehefin 2019