Skip to main content
Hygyrchedd y safle

Covid-19: Gwybodaeth, arweiniad ac adnoddau i'ch cefnogi trwy'r pandemig

Tudalen hafan Covid-19

Data a gwybodaeth sy’n ddibynadwy, defnyddiol a diddorol

29 Ebrill 2020
Gwydaf Parry, Rheolwr Data yng Nghofal Cymdeithasol Cymru

Yr holl straeon, a’r holl safleoedd..

Yn ein chweched wythnos o fod dan do, ble allwn ni fynd i gael yr wybodaeth ddiweddaraf sy'n ddefnyddiol ac yn hawdd ei ddeall?

Gyda chymaint o wybodaeth yn dod o nifer o gyfeiriadau dylem annog ein hunain i gwestiynu'r hyn a ddarllenwn. Yn y darn hwn rwy'n ceisio tynnu sylw at rywfaint o'r wybodaeth yr wyf wedi'i weld yn ddibynadwy ynogystal a defnyddiol ac yn ddiddorol.

Gwybodaeth gyffredinol orau am Covid-19

Y lle gorau i fynd am gyngor ac arweiniad ar Covid-19 yw gwefan coronafeirws y GIG. Mae'r wefan yn cynnwys gwybodaeth a chyngor ar amrywiaeth o bynciau, gan gynnwys sut i gadw'n iach a beth i'w wneud os credwch fod gennych y feirws.

Mae'r GIG yng Nghymru hefyd yn annog pawb i lawrlwytho'r app olrhain symptomau Covid-19 a chofnodi sut maen nhw'n teimlo bob dydd. Mae hwn hefyd yn adnodd defnyddiol iawn i weld ffigurau ar gyfer eich ardal leol.

I'r rhai sydd am ddarllen mwy am y wyddoniaeth y tu ôl i'r cyfan, mae'r safle hwn gan y UKRI yn rhoi cipolwg defnyddiol iawn ac yn darparu'r dystiolaeth a'r ffeithiau am y feirws a sut mae llywodraethau yn ceisio ei reoli.

Byddwch yn ymwybodol, mae llawer o wybodaeth ffug ar gael, yn enwedig ar y cyfryngau cymdeithasol. Mae dau safle ardderchog y gallwch eu defnyddio i wirio gwybodaeth ar gael gan sefydliad iechyd y byd a'r Full Fact.

Mwy o wybodaeth fanwl am achosion Covid-19

Yng Nghymru, ffynhonnell swyddogol am y diweddariadau dyddiol ar achosion a'r marwolaethau a gofnodwyd yw Iechyd Cyhoeddus Cymru, a lansiodd ddangosfwrdd rhyngweithiol yn ddiweddar. Mae hyn yn dangos cyfanswm nifer yr achosion Covid-19 yng Nghymru a nifer y marwolaethau a briodolir i Covid-19. Mae'r dangosfwrdd yn eich galluogi i edrych ar y rhifau yn eich ardal lleol. Mae ganddo siartiau clir a syml sy'n dangos y tueddiadau mewn achosion a marwolaethau.

Ffynhonnell wybodaeth arall ddefnyddiol a hawdd ei deall yw'r safle ‘Our World in Data’. Mae ganddynt ystod o siartiau ar gael, o gyfanswm nifer y marwolaethau a sut mae hyn yn gysylltiedig â maint poblogaeth y wlad, i ba mor gyflym y mae achosion yn cynyddu. Yr hyn yr wyf yn ei hoffi am y wefan yw sut y gallwch ryngweithio â'r siartiau, er enghraifft, gallwch ddewis a chymharu'r gwledydd o'ch dewis.

Gall adroddiadau dyddiol yn y cyfryngau fod yn ddryslyd gyda niferoedd y marwolaethau dyddiol yn seiliedig ar farwolaethau mewn ysbytai, heb gyfrif marwolaethau mewn cartrefi gofal a'r gymuned. Yn bersonol, rwy'n gweld mai'r ONS yw'r ffynhonnell wybodaeth orau, yn enwedig eu crynodeb Covid-19 dyddiol o'r dadansoddiad diweddaraf sy'n ymwneud â'r pandemig. Mae'n gallu helpu i roi effaith y coronafeirws yn ei gyd-destun – Cafodd Covid-19 ei gofnodi fel y trydydd achos mwyaf cyffredin o farwolaeth ym mis Mawrth y tu ôl i ddementia a chlefyd y galon. Ar yr un pryd, mae cwestiynau ynghylch pa mor hawdd yw cymharu nifer y marwolaethau a achoswyd gan Covid-19.

Data ar sut mae Covid-19 yn effeithio ar rannau eraill o'n bywydau

Yr hyn sydd hefyd yn bwysig i'w ystyried yn ystod y cyfnod hwn yw'r effaith ar ein hiechyd a'n lles personol. Mae data’s ONS yn dangos bod 4 o bob 5 oedolyn ym Mhrydain Fawr yn dweud eu bod yn poeni am yr effaith y mae'r firws yn ei gael ar fywyd ar hyn o bryd, gyda dros hanner ohonom yn dweud ei fod yn effeithio ar ein lles.

Rwy'n siŵr bod pob un ohonom wedi profi effaith technoleg ar ein bywydau bob dydd yn ystod y dyddiau a'r wythnosau diwethaf. Mewn sawl ffordd bu'n waredwr mawr i lawer ohonom, gan ein galluogi i gadw mewn cysylltiad â theulu a ffrindiau. Yn ôl data'r ONS, dywedodd bron i 80% ohonom fod cadw mewn cysylltiad â ffrindiau a theulu yn ein helpu i ymdopi ag aros gartref.

Dewch yn ôl i'n blog yn rheolaidd i ddysgu am ymchwil barhaus yn y sector gofal cymdeithasol a sut y gall y dystiolaeth gefnogi'ch ymarfer yng Nghymru.

Os ydych chi eisiau gwybod mwy am ein blog ymchwil a thystiolaeth, cysylltwch â ni yn ymchwil@gofalcymdeithasol.cymru.