Rydym yn disgwyl i'n staff, aelodau ein Bwrdd ac unrhyw un sy'n gweithio ar ein rhan ymddwyn mewn ffordd sy'n dangos ein gwerthoedd.

Mae ein gwerthoedd yn golygu ein bod:

 • yn parchu pawb – rydym yn gweld pobl fel unigolion ac yn trin pawb ag urddas a pharch.
 • yn mynd ati mewn modd proffesiynol - rydym yn gweithredu'n gyfrifol ac yn y ffordd gywir, gan ddwyn ein gilydd i gyfrif.
 • wastad yn dysgu – rydym yn credu mewn gwella ein hunain a chynorthwyo eraill i fod y gorau y gallwn fod.
 • yn cynnwys pobl – rydym yn annog ac yn galluogi pawb i gydweithio.

Rydym yn ymrwymedig i'r canlynol:

 • bod yn sefydliad gwirioneddol ddwyieithog
 • gwerthfawrogi amrywiaeth a gwella cyfleoedd i bawb
 • cynnwys pobl Cymru yn ein ffordd o weithio
 • gwrando ar eich adborth
 • pennu safonau uchel o ran gwasanaethau cwsmeriaid
 • cyhoeddi gwybodaeth a chael mynediad ati
 • gwella ein perfformiad ni ein hunain.