Mae'r Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth yn caniatáu i chi gael gwybodaeth a gedwir gennym. Mae'r dudalen hon yn egluro pa wybodaeth sydd ar gael a sut i wneud cais rhyddid gwybodaeth.

Rhyddid gwybodaeth

Mae'r Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth:

  • yn caniatáu i chi weld gwybodaeth a gedwir gennym ni
  • yn ei gwneud yn ofynnol i ni fod â chynllun cyhoeddi.

Mae'r cynllun cyhoeddi'n golygu bod yn rhaid i ni drefnu bod rhai mathau penodol o wybodaeth ar gael. Mae'n rhoi gwybod i chi pa wybodaeth sydd ar gael, ym mha fformat y mae ar gael ac a oes rhaid i chi dalu ffi i'w chael.

Sut i wneud cais rhyddid gwybodaeth

Os oes arnoch eisiau gwybodaeth nad yw ar y cynllun cyhoeddi, mae angen i chi:

  • gyflwyno'r cais yn ysgrifenedig i'r cydgysylltydd rhyddid gwybodaeth
  • dweud yn eglur pa wybodaeth y mae ei hangen arnoch.

Os oes arnoch angen cymorth ychwanegol cysylltwch â'r cydgysylltydd rhyddid gwybodaeth ar 029 2078 0636.

Y Cydgysylltydd Rhyddid Gwybodaeth
Gofal Cymdeithasol Cymru
Tŷ South Gate
Wood Street
Caerdydd
CF10 1EW

Diogelu data

Dan Ddeddf Diogelu Data 1998 mae gennych hawl gyffredinol i weld data personol a gedwir amdanoch. Caiff yr hawl hon ei hadnabod fel 'hawl gwrthrych i gael gwybodaeth'. Yn y rhan fwyaf o sefyllfaoedd mae gennych hefyd yr hawl i gael gwybod a oes unrhyw wybodaeth yn cael ei chadw amdanoch chi ac i gael copi o'r wybodaeth honno.

Y comisiynydd gwybodaeth

Ceir Comisiynydd Gwybodaeth sy'n sicrhau bod yr holl ddeddfau mewn perthynas â rhyddid gwybodaeth a diogelu data yn cael eu dilyn. Rydym ni wedi'n cofrestru gyda'r comisiynydd felly gellir gwirio ein gwaith ni.