Mae'r Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth yn caniatáu i chi gael gwybodaeth a gedwir gennym. Mae'r dudalen hon yn egluro pa wybodaeth sydd ar gael a sut i wneud cais rhyddid gwybodaeth.

Rhyddid gwybodaeth

Mae'r Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth:

  • yn caniatáu i chi weld gwybodaeth a gedwir gennym ni
  • yn ei gwneud yn ofynnol i ni fod â chynllun cyhoeddi.

Mae'r cynllun cyhoeddi'n golygu bod yn rhaid i ni drefnu bod rhai mathau penodol o wybodaeth ar gael. Mae'n rhoi gwybod i chi pa wybodaeth sydd ar gael, ym mha fformat y mae ar gael ac a oes rhaid i chi dalu ffi i'w chael.

Sut i wneud cais rhyddid gwybodaeth

Os oes arnoch eisiau gwybodaeth nad yw ar y cynllun cyhoeddi, mae angen i chi gyflwyno'r cais yn ysgrifenedig i'r cydlynydd rhyddid gwybodaeth naill ai drwy'r post i'r cyfeiriad isod neu drwy foi@gofalcymdeithasol.cymru gan ddweud yn eglur pa wybodaeth y mae ei hangen arnoch.

Os oes arnoch angen cymorth ychwanegol cysylltwch â'r cydgysylltydd rhyddid gwybodaeth ar 029 2078 0672.

Y Cydlynydd Rhyddid Gwybodaeth
Gofal Cymdeithasol Cymru
Tŷ South Gate
Wood Street
Caerdydd
CF10 1EW

Diogelu data

Dan Ddeddf Diogelu Data 2018 mae gennych hawl gyffredinol i weld data personol a gedwir amdanoch. Caiff yr hawl hon ei hadnabod fel 'hawl unigolyn i’w wybodaeth'. Yn y rhan fwyaf o sefyllfaoedd mae gennych hefyd yr hawl i gael gwybod a oes unrhyw wybodaeth yn cael ei chadw amdanoch chi ac i gael copi o'r wybodaeth honno.

Os hoffech wneud cais am eich data personol, ysgrifennwch atom gan ddefnyddio ein cyfeiriad e-bost foi@gofalcymdeithasol.cymru a chynnwys y term ‘cais am ddata personol’ i'n helpu i gyfeirio'ch cais yn gyflym. Bydd angen i ni wirio pwy ydych a'ch gwybodaeth cyswllt cyn i ni ystyried eich cais a rhyddhau unrhyw wybodaeth bersonol sydd gennym.

Os oes angen cyngor arnoch ar wneud cais am eich ddata personal, gallwch siarad â'n Cydlynydd Rhyddid Gwybodaeth ar 02920 780672 neu edrych ar ganllawiau'r Comisiynydd Gwybodaeth.

Y comisiynydd gwybodaeth

Ceir Comisiynydd Gwybodaeth sy'n sicrhau bod yr holl ddeddfau mewn perthynas â rhyddid gwybodaeth a diogelu data yn cael eu dilyn. Rydym ni wedi'n cofrestru gyda'r comisiynydd felly gellir gwirio ein gwaith ni.