Skip to main content
Hygyrchedd y safle
Ein nodau

Mae gennym ni dri phrif amcan, sef datblygu’r gweithlu, gwella gofal a chymorth a cynyddu hyder y cyhoedd mewn gofal. Mae’r rhain wedi cael eu cynllunio i gyfrannu at a chefnogi gwaith Llywodraeth Cymru, y sector gofal a chyrff eraill i sicrhau llesiant cenedlaethau’r dyfodol yng Nghymru.

Datblygu’r gweithlu

Mae ein gwaith wedi cael ei gynllunio i ddarparu gweithlu medrus o ansawdd uchel i Gymru, sydd yn ddigonol i gwrdd â’i ofynion.

Rydym wedi bod yn gweithio gydag Addysg a Gwella Iechyd Cymru (HEIW) i ddatblygu strategaeth gweithlu gyntaf erioed ar draws iechyd a gofal cymdeithasol a all ddiwallu anghenion pobl yng Nghymru yn y dyfodol.

Mae strategaeth ddrafft bellach wedi'i chymeradwyo gan Fyrddau SAU a Gofal Cymdeithasol Cymru ac mae hon wedi'i chyflwyno i Lywodraeth Cymru.

Arhoswn yn awr i glywed gan Lywodraeth Cymru am y camau nesaf, gan gynnwys sut y bydd y strategaeth derfynol yn cael ei chyhoeddi a'i gweithredu.

Dilynodd y strategaeth ddrafft ymgynghoriad helaeth i gasglu ystod eang o farnau a hoffem ddiolch i bawb am eu cefnogaeth a'u cyfraniadau.

Gwella gofal a chymorth

Y nod yw gwella canlyniadau llesiant ar gyfer plant ac oedolion sy’n dibynnu ar ofal a chymorth, yn ogystal â’u teuluoedd a gofalwyr. Yn bresennol, mae gennym ni dair ardal blaenoriaeth gwaith sy’n ffocysu ar:

Ar gyfer pob ardal, rydyn ni wedi datblygu adnoddau, mewn cydweithrediad â’n partneriaid, i gefnogi’r gweithlu yn eu hymarfer.

Yn tanseilio pob un o’r blaenoriaethau mae ein gwaith ar:

Pobl hefo dementia

Wrth i’r boblogaeth sy’n heneiddio cynyddu, bydd dementia yn effeithio mwy o bobl ac mae’n un o heriau mwyaf iechyd a gofal cymdeithasol sy’n wynebu Cymru.

Rydyn ni’n darparu ystod eang o adnoddau sy’n helpu cefnogi’r rheiny sy’n gofalu am bobl sy’n byw hefo dementia. Ymhlith rhain mae adnoddau arlein ar gyfer gweithwyr proffesiynnol gofal cymdeithasol. Maent wedi eu cynllunio i gefnogi ymarfer da mewn gofal dementia trwy ddarparu gwybodaeth hanfodol, astudiaethau achos, data ac ymchwil.

Dewch o hyd i fwy am ein gwaith Pobl â dementia.

Plant sy’n derbyn gofal

Nid yw plant a phobl ifanc sy’n derbyn gofal yn byw gyda’u rhieni, unai dros dro neu’n barhaol, oherwydd, am amryw o resymau, ni allant edrych ar eu holau’n ddiogel.

Rydyn ni’n gweithio hefo Llywodraeth Cymru i wella canlyniadau’r plant trwy gefnogi’r sector i:

  • lleihau yn ddiogel y nifer o blant sydd angen gofal
  • gwneud yn siwr fod digon o leoliadau o ansawdd uchel
  • cefnogi plant i gael y siwrne gorau drwy ofal nes iddynt ddod yn oedolyn
  • datblygu gweithlu cynaliadwy ac ymarfer proffesiynol da i gefnogi plant sy’n derbyn gofal.

Yn yr adran yma, fe welwch adnodd syml sy’n cefnogi ymarfer da mewn gofal preswyl i blant drwy ddarparu gwybodaeth hanfodol, astudiaethau achos, data ac ymchwil.

Dewch o hyd i fwy am ein gwaith gyda Plant sy'n derbyn gofal.

Gofal a chymorth yn y cartref

Rydyn ni wedi dod â phobl a sefydliadau ynghyd i ddatblygu cynllun pum mlynedd i wella gofal a chymorth yn y cartref yng Nghymru. Mae’r cynllun yn gosod allan yr hyn sydd angen digwydd i alluogi pobl i fyw yn eu cartrefi a chael gofal a chymorth pan, lle a sut maen nhw ei eisiau. Mae’r cynllun yn edrych ar ofal cartref a chefnogaeth i oedolion ac i blant, taliadau uniongyrchol a chefnogaeth gan gymunedau a gofalwyr di-dal.

Yn yr adran yma, fe welwch ganllaw ar gyfer taliadau uniongyrchol yng Nghymru, gan gynnwys gwybodaeth hanfodol, astudiaethau achos, data ac ymchwil. Mae’r adnodd yma’n cefnogi gweithiwyr gofal proffesiynnol a phobl sy’n derbyn taliadau uniongyrchol drwy herio cwestiynnau cyffredin. Hefyd, mae’n dangos sut mae taliadau uniongyrchol yn gallu cael eu defnyddio’n hyblyg i helpu pobl cyflawni’r hyn sy’n bwysig i’w llesiant.

Dewch o hyd i fwy am yr adnodd hwn ac ein gwaith am Gofal a chymorth yn y cartref.

Canlyniadau personol

Mae symud tuag at ymarfer sy’n canolbwyntio ar ganlyniadau (yn ffocysu ar beth mae person eisiau ei gyflawni) yn rhan bwysig o wella’r gofal a chymorth mae pobl yn ei gael. Mae’r ffordd yma o weithio’n rhoi pobl yng nghanol y penderfyniad o ba ofal a chymorth maent yn ei dderbyn. Mae canlyniadau’n amrywio o oedolyn i oedolyn ac o blentyn i blentyn oherwydd maent yn ffocysu ar beth sy’n bwysig i’r unigolyn.

Dewch o hyd i fwy am sut mae ymarfer yn newid ac yr adnoddau rydym wedi datblygu i gefnogi Canlyniadau Personol.

Ymchwil a data

Gallwch fod yn hyderus fod ein dull o benderfynnu blaenoriaethau yn sefydledig ar gydbwysedd o wybodaeth gan y sector, ymchwil, materion gweithlu a galw’r cyhoedd. Un o’n prif flaenoriaethau yw gallu darparu llun cywir o’r sector gofal cymdeithasol. Rydyn ni’n cynnal set data cenedlaethol ar gyfer gofal cymdeithasol, sy’n cael ei ddefnyddio i lywio’n cynllunio ar gyfer anghenion y dyfodol, yn ogystal â gwybodaeth fanwl am y gweithlu yng Nghymru.

Hefyd, drwy weithio hefo’r gweithlu, pobl sy’n derbyn gofal a chymorth, a’u gofalwyr, byddwn ni’n datblygu dealltwriaeth well o anghenion yr ymchwil sydd angen ei wneud a sut y gallai cael effaith gadarnhaol lle bo’r angen.

Mwy o wybodaeth am ein gwaith ymchwil a data.

Fframwaith gwella

Mae’r Fframwaith gwella yn nodi sut byddwn ni’n cyflawni ein nod strategol o arwain a chefnogi gwelliannau mewn gofal cymdeithasol yng Nghymru.

Cynyddu hyder cyhoeddus mewn gofal

Rydyn ni eisiau i bobl gael hyder yn y gweithlu gofal cymdeithasol, a’r rheiny sy’n gweithio ym mlynyddoedd cynnar a gofal plant, yn ogystal ag effeithiolrwydd Gofal Cymdeithasol Cymru.

Rydyn ni eisiau helpu’r sector denu a chadw staff o ansawdd ac rydyn ni eisiau cyflawni safon uwch o ddarpariaeth gofal ar gyfer y rheiny sy’n derbyn gofal a chymorth yng Nghymru. Rydyn ni hefyd eisiau gwella rhagolygon gweithwyr gofal sy’n edrych am gyfleodd i ddatblygu’n broffesiynol.

Mae cadw Cofrestr o Weithiwyr Gofal Cymdeithasol (y Gofrestr) yn bwysig, gan ei fod yn darparu cydnabyddiaeth proffesiynnol a mynediad at hyfforddiant ac adnoddau datblygu ar gyfer pobl sydd ar y Gofrestr. Mae hefyd yn rhoi hyder i’r rheiny sy’n derbyn gofal a chymorth fod gweithwyr cofrestredig wedi eu cymhwyso’n addas ac wedi cytuno i gwrdd â’r safonnau proffesiynnol rydyn ni wedi eu gosod.

Gallant gael eu sicrhau y byddwn ni’n mynd i’r afael ag unrhyw bryderon am addasrwydd i ymarfer person mewn ffordd deg a thryloyw. Os yw’n angenrheidiol, gallwn wneud iddynt ymgymryd â mwy o hyfforddiant neu stopio iddynt weithio mewn gofal. 

Mae cynnwys pobl yn ganolog i’r ffordd rydyn ni’n gweithio, gydag ein Bwrdd yn cynnwys aelodau o’r cyhoedd, defnyddiwyr gwasanaethau a gofalwyr. Mae ein Bwrdd presenol yn dangos cryfder drwy gael pobl ochr yn ochr â phobl broffesiynol, yn trafod a gwneud penderfyniadau am faterion polisi ac ymarfer pwysig. 

Rydyn ni hefyd yn cynnal cyfarfodydd Bwrdd cyhoeddus i wneud yn siwr fod ein gwaith yn agored a thryloyw. 

Ein cynllun strategol a'n hadroddiad effaith

Mae ein cynllun strategol yn diffinio ein gweledigaeth, pwrpas, amcanion a chanlyniadau am y pum mlynedd nesaf. Mae'n egluro beth fydd yn wahanol, beth a wnawn a sut byddwn yn gweithio.

Mae ein adroddiad effaith yn edrych ar rai o’n prif feysydd gwaith yn 2018-19, ac mae’n dangos sut yr ydym wedi gweithio gyda phobl a sefydliadau i gefnogi’r gwasanaeth cyhoeddus yng Nghymru.

Cysylltu â ni

Os oes gennych chi gwestiwn Cysylltwch â ni.