Skip to main content
Hygyrchedd ar y wefan

Covid-19: Gwybodaeth, arweiniad ac adnoddau i'ch cefnogi trwy'r pandemig

Tudalen hafan Covid-19
Coronafeirws a'n gwaith

Atebion i gwestiynau a allai fod gennych chi ynglŷn â sut rydyn ni’n gweithio yn ystod yr achos coronafeirws a sut y gallai hyn effeithio arnoch chi.

Ein trefniadau gweithio

Ydy’ch swyddfa ar agor?

Mae ein swyddfeydd yng Nghaerdydd a Llanelwy yn parhau i fod ar gau i ymwelwyr. Ond mae ein staff yn gweithio’n normal, naill ai o adref neu yn ein swyddfeydd. Os ydych chi’n gwybod y swyddog yr ydych am gysylltu ag ef, dylech chi gyfathrebu â nhw yn y ffordd arferol trwy e-bost neu ffôn.

Ar gyfer ymholiadau cyffredinol, mae ein llinell ffôn canolog, 0300 3033 444, nawr ar agor rhwng 10am a 2pm, dydd Llun i ddydd Gwener. Gallwch alw ni am gofrestru, addasrwydd i ymarfer, cyllid myfyrwyr neu unrhyw fater arall.

Nid ydym yn derbyn taliadau ffioedd dros y ffôn ar hyn o bryd. Gellir gwneud hyn yn hawdd trwy GCCarlein, naill ai gyda cherdyn credyd neu ddebyd, neu trwy sefydlu Debyd Uniongyrchol. Os ydych chi'n cael anhawster cyrchu'ch cyfrif, cysylltwch â ni fel y gallwn gynorthwyo.

Os byddai’n well gennych gysylltu â ni dros e-bost, gallwch barhau i anfon ymholiadau at gwybodaeth@gofalcymdeithasol.cymru. Byddwn ni’n ceisio ymateb i chi cyn gynted â phosib.

Cyngor cyffredinol

A oes gennych chi unrhyw gyngor cyffredinol am sut dylen ni weithio ar yr adeg hon?

Y lle gorau i gael y wybodaeth ddiweddaraf am coronafeirws, gan gynnwys y rhaglen frechiad, yw gwefannau Iechyd Cyhoeddus Cymru a Llywodraeth Cymru, lle gallwch hefyd ddod o hyd i wybodaeth fwy penodol ar gyfer rhai darparwyr gofal a chymorth.

Beth am wybodaeth mwy penodol am y frechiad ar gyfer gweithwyr iechyd a gofal cymdeithasol?

Mae adnoddau ar gyfer gweithwyr proffesiynol iechyd a gofal cymdeithasol ar gael ar wefan Iechyd Cyhoeddus Cymru.

Beth am gyngor mwy lleoledig?

I gael cyngor mwy lleoledig, dylech chi siarad â’ch rheolwr llinell neu’ch cyflogwr yn y lle cyntaf, a allai fod â chanllawiau mwy penodol ar sut y dylech chi fynd ati i weithio mewn ffordd ddiogel a phroffesiynol.

A oes unrhyw gyngor penodol ar gyfer gweithwyr cymdeithasol?

I gael cyngor penodol ar weithwyr cymdeithasol, ewch i ddiweddariadau BASW coronavirus (COVID-19) (Saesneg yn unig).

Cyngor i fyfyrwyr gwaith cymdeithasol sy’n ceisio cymhwyso

Rydym yn gweithio gyda phrifysgolion a phartneriaid i gynorthwyo myfyrwyr i gymhwyso er gwaethaf y tarfu sydd ar leoliadau oherwydd coronafirws.

Canllawiau i ddarparwyr gofal plant

Beth yw'r canllawiau i ddarparwyr gofal plant yn ystod yr amser hwn?

Mae Llywodraeth Cymru yn parhau i ddiweddaru ei chanllawiau ar ofal plant i rieni a darparwyr gofal plant yn ystod y pandemig coronafeirws.

Mwy o wybodaeth ar coronafeirws a darpariaeth gofal plant.

Pa gymorth ariannol sydd ar gael i ddarparwyr gofal plant yn ystod y pandemig coronafirws?

Mae Llywodraeth Cymru yn darparu mwy o wybodaeth i ddarparwyr gofal plant ar ba gymorth ariannol sydd ar gael.

Mwy o wybodaeth am gymorth ariannol i ddarparwyr gofal plant.

Sut y byddwn yn delio â phryderon a gwrandawiadau

Beth sy’n digwydd gyda gwrandawiadau terfynol addasrwydd i ymarfer?

Rydyn ni’n cynnal gwrandawiadau addasrwydd i ymarfer dros Zoom. Rydym yn parhau i symud achosion ymlaen lle credwn fod pobl yn peri risg i unigolion sy’n defnyddio gofal a chymorth, ac os oes angen, byddwn ni’n ceisio rhwystro eu hymarfer.

Beth am ymchwiliadau i ymarfer gweithwyr?

Byddwn ni’n parhau i gynnal ymchwiliadau y gorau y gallwn, a byddwn ni’n cadw mewn cysylltiad â chyflogwyr i reoli unrhyw risgiau mewn ffordd briodol.

A fyddwch chi’n rhoi unrhyw gonsesiynau wrth ystyried addasrwydd gweithwyr i ymarfer ar yr adeg hon?

Rydyn ni’n cydnabod bod rhaid i staff dod o hyd i’r ffyrdd gorau o ddarparu gofal a chymorth ar yr adeg ddigynsail hon sydd, efallai, ddim yn cydymffurfio â disgwyliadau arferol. Byddwn ni wastad yn cydnabod gofal sy’n canolbwyntio ar ganlyniadau a’r person, a byddwn ni’n ystyried y cyd-destun y mae ymarferwyr yn gweithio ynddo i helpu pobl i fyw’r bywydau sy’n bwysig iddyn nhw. Byddwn ni’n ystyried hyn gydag unrhyw bryderon addasrwydd i ymarfer a dderbyniwn ac yn cyfeirio at yr egwyddorion lefel-uchel a nodir yn ein Côd Ymarfer Proffesiynol.

Sut ydyn ni’n cysylltu â chi gydag unrhyw bryderon addasrwydd i ymarfer?

Y ffordd orau o wneud hyn yw anfon e-bost at aiy@gofalcymdeithasol.cymru.

Helpu i fynd i'r afael â phrinder staff - porth swyddi Gofalwn Cymru

Er mwyn helpu darparwyr gofal i fynd i'r afael â'r prinder staff y gallent fod yn eu hwynebu ar hyn o bryd a dod o hyd i'r bobl iawn i lenwi eu swyddi gwag, rydym wedi creu porth swyddi sy'n rhestru swyddi gofal cyfredol yng Nghymru:

Mwy o wybodaeth am borth swyddi GofalwnCymru.

Er mwyn rhannu swyddi gwag ar y wefan, gall cyflogwyr gofal bostio eu swyddi ar y wefan.

Cysylltu â ni

Os oes gennych gwestiwn neu os na allwch ddod o hyd i'r hyn yr ydych yn edrych amdano, cysylltwch â ni.