Jump to content
Ymgynghoriadau'r Ddeddf Rheoleiddio ac Arolygu
Share

Cam 1

Cynhaliwyd ymgynghoriad ar gam cyntaf y rheoliadau rhwng 28 Mehefin ac 20 Medi 2016.

Roedd y cam cyntaf hwn yn ystyried chwe chyfres o reoliadau’n ymwneud â rheoleiddio’r gweithlu, tair cyfres yn ymwneud â rheoleiddio a chyfres arall yn ymwneud ag adroddiadau blynyddol gwasanaethau cymdeithasol awdurdodau lleol. Darllenwch y grynodeb o'r ymatebion i'r ymgynghoriad.

Cam 2

Canolbwybntiodd ail gam y rheoliadau ar y gofynion a’r safonau sy’n ddisgwyliedig gan ddarparwyr gwasanaethau ac unigolion cyfrifol mewn cartrefi gofal; llety diogel; canolfanau preswyl i deuluoedd a gwasanaethau cymorth yn y cartref.

Roedd y rhain yn destun dau ymgynghoriad:

Ymgynghoriad y gwasanaeth, a gynhaliwyd rhwng 2 Mai a 25 Gorffennaf 2017

Ymgynghoriad y gweithlu, a gynhaliwyd rhwng 12 Mehefin a 7 Awst 2017

Roedd y canllawiau statudol, sy'n ymwneud â'r darparwr gwasanaeth a rheoliadau unigolion cyfrifol, hefyd wedi'i gynnwys yn yr ymgynghoriad.

Cyhoeddodd yr adroddiadau cryno i gyd-fynd â gosod y rheoliadau yng ngaeaf 2017.

Darllenwch grynodeb yr ymatebion i ymgynghoriad y gwasanaethau

Darllenwch grynodeb yr ymatebion i ymgynghoriad y gweithlu

Ar hyn o bryd mae Llywodraeth Cymru yn ymgynghori ar Roi Deddf Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru) 2016 ar waith.

Mae cynigion drafft yr ymgynghoriad yn cynnwys:

  • ei gwneud yn orfodol i weithwyr gofal cartref gael eu cofrestru
  • agor cofrestr y gweithlu, ar sail wirfoddol, i weithwyr gofal cymdeithasol
  • newid y ffordd y mae Arolygiaeth Gofal Cymru yn penderfynu a yw person yn addas ac yn briodol i fod yn ddarparwr gwasanaeth.

Mae’r ymgynghoriad yn cau 16 Hydref 2019.

Darllenwch ddatganiad ysgrifenedig gan Julie Morgan AC, Dirprwy Weinidog Iechyd a Gofal Cymdeithasol

Cam 3

Ymgynghorwyd ar reoliadau drafft parthed gwasanaethau maethu, gwasanaethau lleoliadau i oedolion (rhannu bywydau), ac amryw wasanaethau eirioli rhwng 24 Mai a 16 Awst 2018.

Gwasanaethau maethu

Gwasanaethau lleoli oedolion

Gwasanaethau eirioli

Darllenwch ddatganiad ysgrifenedig am yr ymgynghoriadau ar Gam 3 o'r rheoliadauy Gweinidog Plant, Pobl Hŷn a Gofal Cymdeithasol.

Mae Llywodraeth Cymru'n ymgynghori ar reoleiddio ac arolygu gwasanaethau mabwysiadu yng Nghymru:

Fframwaith rheoleiddio newydd ar gyfer gwasanaethau mabwysiadu - ymgynghoriad yn dod i ben 27 Tachwedd 2018

Mae hyn yn rhan o gam 3 y broses o weithredu Deddf Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru) 2016 a fydd yn dod i rym ym mis Ebrill 2019.

Mae’r Gweinidog Plant, Pobl Hŷn a Gofal Cymdeithasol wedi cyhoeddi datganiad ysgrifenedig am yr ymgynghoriad.

Mae Llywodraeth Cymru hefyd yn ymgynghori ar ddiwygiadau i Reoliadau Asiantaethau Mabwysiadu (Cymru) 2005. Mae'r ymgynhoriad yn dod i ben 9 Ionawr 2019.

Yn ystod y cyfnod ymgynghori bydd Llywodraeth Cymru yn cynnal digwyddiadau gwybodaeth:

  • 6 Tachwedd 2018 yng Nghaerdydd
  • 8 Tachwedd 2018 yn Wrecsam

I gael mwy o fanylion, ewch i: RISCAct2016@llyw.cymru

Mae Llywodraeth Cymru yn ymgynghori ar hyn o bryd ar Ddiwygiadau i Reoliadau Gwasanaethau a Reolir (Darparwr Gwasanaethau ac Unigolion Cyfrifol) 2017.

Mae'r ymgynghoriad yn dod i ben 21 Rhagfyr 2018, gyda'r Rheoliadau yn dod i rym mis Ebrill 2019.