Skip to main content
Hygyrchedd y safle
Sut rydym yn delio â phryderon

Fel rhan o’n cyfrifoldeb i sicrhau fod gan weithwyr gofal cymdeithasol ar y Gofrestr y sgiliau, gwybodaeth a chymeriad i gyflawni eu gwaith yn ddiogel ac yn effeithiol, rydym yn ymchwilio i bryderon sy’n cael eu codi am bobl gofrestredig.

Beth sy’n bryder?

Pryder yw pan mae amheuaeth a yw person cofrestredig yn gwneud ei waith yn ddiogel, effeithiol ac yn unol â’r Cod Ymarfer Proffesiynol. Os rydych chi’n credu y gallai hyn fod yn wir, yna gallwch chi gyfeirio’r person hwnnw atom ni trwy godi pryder. 

Pa bryderon gallwn ni ymchwilio?

Mae esiamplau o’r mathau o bryderon y gallwn ni ymchwilio yn cynnwys:

Diffygion mewn perfformiad proffesiynol

 • annonestrwydd neu gam-drin ymddiriedaeth rhywun
 • diffyg cwrdd â safonnau disgwyliedig
 • cyflawni twyll
 • ceisio cuddio camgymeriadau neu rwystro ymchwiliad
 • ddim yn dilyn polisi a gweithdrefnau.

Gweithrediadau sy’n rhoi eraill mewn perygl

 • perthynas amhriodol hefo rhywun sy’n defnyddio gwasanaethau
 • ecsbloetio person bregus
 • cam-drin sylweddau
 • ymddygiad treisgar neu fygythiol
 • problem iechyd nad yw’r person cofrestredig wedi dweud wrthym ni amdano, a allai fygwth diogelwch y rheiny maent yn eu cefnogi.

Gweithrediadau gallai tanseilio hyder y cyhoedd yng ngofal cymdeithasol

 • dim parchu hawliau unigolion sy’n defnyddio gwasanaethau gofal a chymorth
 • ymddygiad gallai niweidio eraill neu danseilio hyder y cyhoedd yn y proffesiwn.

Pa bryderon na allwn ymchwilio iddynt?

Ni allwn ymchwilio i bryderon ynghylch:

 • sefydliad (yn lle, cysylltwch ag Arolygiaeth Gofal Cymru)
 • rhywbeth sydd wedi digwydd mwy na pum mlynedd yn ôl, oni bai bod ymchwiliad er budd y cyhoedd
 • proses disgyblu: ni allwn ddisgyblu rhywun, eu diswyddo neu newid canlyniad ymchwiliad disgyblu
 • anghytundeb ag unrhyw beth a godwyd yn y llys neu benderfyniad llys
 • gweithiwr gofal cymdeithasol sydd ddim wedi cofrestru gyda ni.

Sut i godi pryder

Gall unrhyw un godi pryder gyda ni, cyn belled â’u bod yn rhoi’r manylion sydd eu hangen arnom i’w ystyried ymhellach.

Gallwch godi pryder drwy gwblhau a chyflwyno’r ffurflen ar-lein. 

Fel rhan o ymchwilio ymhellach i’ch pryder bydd yr wybodaeth rydych chi’n darparu yn cael ei brosesu yn unol â rheolau diogelu data. Gellir ei rannu ag asiantau eraill, gan gynnwys: 

Trwy gyflwyno’r ffurflen hon, rydych chi’n rhoi caniatâd i’r wybodaeth gael ei ddefnyddio fel rhan o’n cyfrifoldebau cyfreithiol.

Beth sy’n digwydd ar ôl i bryder cael ei godi?

Byddwn ni’n cysylltu hefo’r person cofrestredig er mwyn gadael iddynt wybod. 

Gall y person cofrestredig barhau i weithio oni bai ein bod ni’n dweud wrthynt fel arall. 

Byddwn ni’n eu diweddaru pob wyth wythnos nes bod yr ymchwiliad wedi’i gwblhau a’u bod yn cael gwybod am y canlyniad.

Beth i’w wneud os yw pryder wedi cael ei godi amdanoch chi

Byddwn yn cysylltu â chi drwy’r post i roi gwybod i chi am y math o bryder a godwyd.

Gallwch barhau i weithio oni bai ein bod ni’n dweud wrthych chi fel arall.

Plîs sylwch: Bydd pryderon sy’n cael eu codi am fyfyrwyr gofal cymdeithasol yn cael eu hasesu yn gyntaf gan y brifysgol. Os oes angen gweithredu ymhellach, byddwn ni’n ymchwilio i bryderon a godwyd am fyfyrwyr yn yr un modd ag unrhyw berson cofrestredig arall.

Pa reolau a ddefnyddir i ystyried eich achos?

Bydd y rheolau a ddefnyddir i ystyried eich achos yn ddibynnol ar y dyddiad mae’r achos yn cael ei gyflwyno i ni.

Am fwy o wybodaeth ewch i Reolau Gofal Cymdeithasol Cymru.

Pan fydd pryder yn mynd i wrandawiad

Ar ôl ymchwilio i’r pryder a godwyd yn eich erbyn, efallai bydd angen i’r achos gael ei adolygu mewn gwrandawiad, a allai arwain at sancsiwn ffurfiol yn eich erbyn.

Am fwy o wybodaeth ar hyn a beth i’w ddisgwyl mewn gwrandawiad ewch i wrandawiadau.

Gallwch hefyd weld os oes gan berson cofrestredig sancsiwn yn eu herbyn chwilio’r Gofrestr.

Beth i’w wneud os ydych chi’n gyflogwr

Fel cyflogwr o weithwyr gofal cymdeithasol, mae gennych chi ddyletswydd i ddarparu manylion am unrhyw bryderon sydd gennych chi am berson cofrestredig cyn gynted â phosibl.

Pryd i gyfeirio gweithiwyr atom ni

Fel cyflogwr, mae gennych chi rôl allweddol i’w chwarae wrth asesu ac ymdrîn ag unrhyw honiad(au) ynghylch addasrwydd i ymarfer gweithiwr.

Dylech chi gyfeirio eich gweithiwr atom ni ar ddechrau’r broses os yw:

 • eich gweithiwr wedi cael ei atal neu ei ddiswyddo
 • eich gweithiwr wedi ymddiswyddo neu adael cyn i chi allu cwblhau eich proses a byddai’r canlyniad wedi bod yn ddiswyddiad
 • maent yn destun ymchwiliad heddlu neu ddiogelwch.

Dylech rannu’r wybodaeth ddiweddaraf gyda ni tra bod eich prosesau yn parhau, rhoi gwybod i ni pan fyddant wedi’u cwblhau a darparu tystiolaeth ategol berthnasol i ni. Os bydd eich gweithiwr yn gadael yn ystod eich ymchwiliad, byddem yn dal i’ch annog i gwblhau’r broses ymchwil. Fel arall, gadewch i ni wybod ar ddiwedd y broses. 

Enghreifftiau o bryderon nad oes angen eu cyfeirio atom

Mae’r rhain yn cynnwys:

 • materion cyflogaeth lle mae’r materion yn gysylltiedig â gwyliau blynyddol, absenoldeb hwyrni neu salwch
 • lle mae materion ar lefel isel neu pan fyddwch chi, fel y cyflogwr, wedi cyhoeddi pryder, ond ni roddwyd sancsiwn disgyblu
 • pryderon na ymchwiliwyd ymhellach, ar ôl eu hystyried yn y lle cyntaf.

Cyfeirio gweithiwr sydd ddim wedi cofrestru gyda ni

Gallwch chi godi pryder am weithiwyr sydd ddim wedi eu cofrestru gyda ni eto os ydynt yn:

 • weithiwr gofal cartref
 • weithiwr cartref gofal i oedolion
 • weithiwr a ddylai fod wedi cofrestru gyda ni ond nad ydyn nhw.

Rydym ni’n gallu cadw gwybodaeth amdanynt a’i hystyried pan fyddent yn gwneud cais i gofrestru.

Mae cofrestru yn orfodol ar gyfer gweithiwyr gofal cartref erbyn 2020, ac i weithiwyr cartref gofal i oedolion erbyn 2022.

Os credwch fod rhywun yn gweithio neu’n galw eu hunain yn weithiwr cymdeithasol, neu os nad oes ganddynt y cymhwysterau gofynnol neu os nad ydynt wedi cofrestru gyda ni ddylech gysylltu â ni ar unwaith ar 02920 780545.

Cytundebau cyfaddawdu

Pan fydd dyletswydd i atgyfeirio gweithiwyr atom, dylech wneud hynny hyd yn oed os yw cytundeb cyfaddawd wedi’i lofnodi. Nid oes angen manylion arnom am unrhyw arian a delir ond mae angen i ni wybod y rhesymau dros y cytundeb cyfaddawdu.

Wrth ysgrifennu’r cytundeb, gwnewch yn glir nad yw unrhyw gymal cyfrinachedd yn berthnasol i wybodaeth a drosglwyddir i ni. 

Cysylltu â ni

Os oes gennych chi gwestiwn Cysylltwch â ni.

Diweddarwyd diwethaf: 08 Tachwedd 2019