Mae gan berson cofrestredig, neu ymgeisydd, hawl i apelio yn erbyn penderfyniad sydd wedi newid statws ei gofrestriad. Er enghraifft, os cafodd ei gais i gofrestru gyda ni ei wrthod.

Apeliadau yn erbyn penderfyniadau gan baneli

Y Tribiwnlys Safonau Gofal (Haen Gyntaf) sy'n gwrando apeliadau yn erbyn penderfyniadau a wnaed gan ein paneli. Y terfyn amser ar gyfer apelio fel arfer yw 28 diwrnod ar ôl penderfyniad. I gael rhagor o wybodaeth ar benderfyniadau'r tribiwnlys a'r rhesymau drostynt gweler.

Apeliadau yn erbyn penderfyniadau a wnaed gennym ni

Gallwch apelio yn erbyn penderfyniadau ynghylch eich cais mewn Panel Apeliadau Cofrestru.

Gall y panel hwn benderfynu:

  • cadarnhau'r penderfyniad gwreiddiol
  • gwneud penderfyniad arall
  • ei anfon yn ôl atom ni gyda chyfarwyddiadau i egluro sut y dylem ni ei ddatrys.

Caiff yr ymgeisydd neu'r person cofrestredig ei wahodd i fod yn bresennol. Gall gael ei gynrychioli yn y gwrandawiad hwn hefyd. Mae'r gwrandawiad hwn yn breifat oni bai bod y person yn gofyn am wrandawiad cyhoeddus.