Pan godwyd pryder amdanoch chi
Rydym yn ymchwilio i bryderon a godwyd am weithwyr cofrestredig nad ydynt wedi dilyn y Cod Ymarfer Proffesiynol ar gyfer Gofal Cymdeithasol. Dyma wybodaeth am y mathau o achosion rydym yn ymchwilio iddynt.

Pa fath o achosion y gallwn ni eu hystyried?

Gallai addasrwydd unigolyn cofrestredig i ymarfer fod yn ‘ddiffygiol’ o ganlyniad i unrhyw un o’r ffactorau canlynol:

 • Camymddygiad difrifol– pan fydd ei ymddygiad yn fyr o’r hyn a ddisgwylir.
 • Perfformiad diffygiol – dangos diffyg gwybodaeth, sgìl, a barn.
 • Euogfarn neu rybuddiad am drosedd yn y Deyrnas Unedig – neu yn rhywle arall os byddai’n drosedd pe byddai’n cael ei chyflawni yn y Deyrnas Unedig.
 • Iechyd corfforol neu feddyliol – cyflwr iechyd tymor hir neu heb ei drin, fel arfer.
 • Canfyddiad gan gorff rheoleiddio arall.
 • Bod ar restr o unigolion wedi’u gwahardd (a ddelir gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd).

Beth ddylwn i ei wneud os ydw i wedi cael fy atgyfeirio, A alla'i weithio?

Gallwch barhau i weithio oni bai ein bod ni’n datgan fel arall.

Os yw pryder wedi cael ei fynegi amdanoch, byddwch yn cysylltu â chi drwy’r post i roi gwybod i chi am y math o bryder a godwyd.

Pwy sy'n gallu mynegi pryder?

 • Eich cyflogwr
 • Rhywun sy’n defnyddio gwasanaethau
 • Eich prifysgol
 • Yr heddlu
 • Aelod o’r cyhoedd
 • Awdurdod lleol
 • Diogelu
 • Arolygiaeth Gofal Cymru 

Rydym hefyd yn ystyried honiadau ynglŷn â chofrestru ar ein Cofrestr yn dwyllodrus neu’n anghywir.

A ydych chi’n fyfyriwr gwaith cymdeithasol?

Fel arfer, bydd unrhyw bryderon ynglŷn â’ch addasrwydd i fod yn fyfyriwr gwaith cymdeithasol yn cael eu hasesu a’u trin gan eich prifysgol yn gyntaf.

Rydym yn ystyried atgyfeiriadau am fyfyrwyr gwaith cymdeithasol yn yr un ffordd ag unrhyw berson cofrestredig arall.

Pryd yr atgyfeiriwyd eich achos?

Bydd unrhyw atgyfeiriad a wnaed cyn 31 Mawrth 2014 yn cael ei ystyried dan y Rheolau Ymddygiad Cyngor Gofal Cymru 2011.

Bydd unrhyw atgyfeiriad a wnaed rhwng 1 Ebrill 2014 a 31 Mawrth 2017 yn cael ei ystyried dan y Rheolau Addasrwydd i Ymarfer Cyngor Gofal Cymru 2014.

Bydd unrhyw atgyfeiriad a wnaed ar 1 Ebrill 2017 neu ar ôl hynny yn cael ei ystyried o dan Reolau Gofal Cymdeithasol Cymru 2017.

Bydd unrhyw atgyfeiriad a wnaed ar 1 Ebrill 2018 neu ar ôl hynny yn cael ei ystyried o dan Reolau newydd Gofal Cymdeithasol Cymru 2018.

Mae copi o’r holl reolau ar gael ar waelod y dudalen.

Rydym ni’n dangos canlyniadau achosion a arweiniodd at ddyfarnu cosb ffurfiol ar ein tudalennau gwrandawiadau.

Cysylltu â ni

Os oes gennych chi gwestiwn Cysylltwch â ni

Diweddarwyd diwethaf: 21 Mawrth 2019