Gwrandawiadau o dan Reolau 2014

Dan Reolau Addasrwydd i Ymarfer 2014, mae tri Phwyllgor gwahanol. Mae'r rhain yn edrych ar honiadau neu gwynion yn erbyn personau cofrestredig. Mae'r Pwyllgor Cofrestru yn dod dan Reolau Cofrestru 2015b.

Pwyllgor ymchwilio

Mae'r pwyllgor ymchwilio yn ystyried cwynion sy'n cael eu cyfeirio ato. Mae'n penderfynu:

 • bod yr wybodaeth yn bwrw amheuaeth ar addasrwydd person cofrestredig
 • peidio â chymryd unrhyw gamau pellach
 • cau'r achos gyda nodyn atgoffa ysgrifenedig am y Côd Ymarfer Proffesiynol ar gyfer Gofal Cymdeithasol
 • bod angen mwy o wybodaeth
 • y dylid trosglwyddo'r achos i'r Pwyllgor Addasrwydd i Ymarfer;
 • bod angen Gorchymyn Atal Dros Dro Interim (ISO)
 • bod angen Gorchymyn Amodau Ymarfer Interim (ICPO).

Mae gwrandawiadau'r Pwyllgor Ymchwilio yn cael eu cynnal yn breifat. Os yw'n ystyried Gorchymyn Atal Dros Dro Interim neu Orchymyn Amodau Ymarfer Interim, mae'r Pwyllgor yn gwahodd y person cofrestredig i fod yn bresennol a chael ei gynrychioli.

Gall Pwyllgor Ymchwilio roi:

 • Gorchmynion Atal Dros Dro Interim (ISO)
 • Gorchmynion Amodau Ymarfer Interim (ICPO).
Gorchymyn Atal Dros Dro Interim (ISO)

Mae hyn yn atal rhywun dros dro o'r Gofrestr yn ystod ymchwiliadau.

Rhoddir Gorchmynion Atal Dros Dro Interim:

 • er mwyn diogelu'r cyhoedd neu er budd y cyhoedd
 • er budd y person cofrestredig.

Pan wneir penderfyniad i atal dros dro:

 • mae'n para am chwe mis yn unig i ddechrau
 • ni all bara fwy na dwy flynedd
 • gellir ei adolygu.

Mae Gorchymyn Atal Dros Dro Interim yn golygu nad yw person yn gallu gweithio na defnyddio'i deitl proffesiynol megis Rheolwr Gofal Cymdeithasol.

Gorchymyn Amodau Ymarfer Interim (ICPO)

Mae hwn yn gosod amodau ar gofrestriad rhywun. Cânt eu gosod:

 • er mwyn diogelu'r cyhoedd neu er budd y cyhoedd
 • er budd y person cofrestredig.

Pan roddir Gorchymyn Amodau Ymarfer Interim:

 • ni all fod am fwy na dwy flynedd
 • bydd yn cael ei adolygu ar adegau penodedig.

Mae person yn gallu parhau i weithio gyda Gorchymyn Amodau Ymarfer Interim, ond gosodir amodau megis hyfforddiant penodol.

Mae enwau pobl sydd â Gorchymyn Atal Dros Dro Interim neu Orchymyn Amodau Ymarfer Interim ar ein gwefan, dan Gorchmynion Interim Gweithredol. Mae dyletswydd arnom i gyhoeddi'r wybodaeth hon.

Pwyllgor Addasrwydd i Ymarfer

Mae'r pwyllgor hwn yn ystyried achosion a gyfeirir gan y Pwyllgor Ymchwilio neu ar 'Lwybr Carlam'. Mae'n ystyried

 • a yw ffeithiau'r achos wedi'u profi
 • os ydynt, a oes amhariad ar addasrwydd y person cofrestredig i ymarfer?
 • os oes, a ddylid gosod sancsiynau?

Mae gennym arweiniad rhyngweithiol ynghylch proses gwrandawiadau'r pwyllgor Addasrwydd i Ymarfer.

[link]

Caiff gwrandawiadau'r pwyllgor eu cynnal yn gyhoeddus fel arfer. Ond pan fo'r pwyllgor yn ystyried tystiolaeth feddygol, caiff y gwrandawiad ei gynnal yn breifat. Mae'n ystyried tystiolaeth feddygol i weld ai afiechyd oedd y rheswm dros yr amhariad ar addasrwydd y person cofrestredig i ymarfer.

Caiff y person cofrestredig ei wahodd i fod yn bresennol yn y gwrandawiad a chael ei gynrychioli.

Sancsiynau sydd ar gael i'r pwyllgor Addasrwydd i Ymarfer

Gall y pwyllgor gau achos heb unrhyw gamau pellach. Pan fydd yn gwneud hynny, gall roi nodyn atgoffa ysgrifenedig am y Côd Ymarfer Proffesiynol ar gyfer Gofal Cymdeithasol.

Os yw'r pwyllgor yn penderfynu cymryd camau gweithredu, gall roi unrhyw un o'r sancsiynau canlynol:

 • Cerydd – rhoddir cofnod ar y Gofrestr Gofal Cymdeithasol am hyd at bum mlynedd a chaiff ei gymryd i ystyriaeth mewn achosion yn y dyfodol. Gall y person barhau i weithio
 • Gorchymyn Atal Dros Dro (heb amodau) – mae'n atal y cofrestriad am hyd at ddwy flynedd ac nid yw'r person yn gallu gweithio
 • Gorchymyn Atal Dros Dro (gydag amodau) – mae'n atal y cofrestriad am hyd at ddwy flynedd. Nid yw'r person yn gallu gweithio ac mae'n rhaid bodloni amodau.
 • Gorchymyn Amodau Ymarfer – gall y person barhau i weithio ond mae'n rhaid bodloni amodau.
 • Gorchymyn Dileu – mae'n dileu enw'r person cofrestredig o'r Gofrestr Gofal Cymdeithasol.

Llwybr Carlam

Mae'r Llwybr Carlam yn cyfeirio achos yn syth at Bwyllgor Addasrwydd i Ymarfer heb i Bwyllgor Ymchwilio ei ystyried.

Mae hyn yn berthnasol:

 • i achosion lle cafwyd euogfarn
 • i achosion y mae corff arall megis y Cyngor Proffesiynau Iechyd a Gofal eisoes wedi eu hystyried.

Pwyllgor adfer

Mae'r pwyllgor hwn yn ystyried ceisiadau gan bobl y mae eu henw wedi cael ei ddileu o'r gofrestr gan bwyllgor Addasrwydd i Ymarfer. Dim ond ar ôl pum mlynedd y gall person wneud cais am adfer ei gofrestriad.

Pan fo pobl yn gwneud cais, gofynnir iddynt:

 • ddarparu tystiolaeth i nodi pam y dylid rhoi eu henw yn ôl ar y Gofrestr
 • egluro sut y maent wedi cynnal eu gwybodaeth am ofal cymdeithasol.

Caiff y person ei wahodd i fod yn bresennol yn y gwrandawiad a chael ei gynrychioli.

Gall y pwyllgor wneud un o'r canlynol:

 • caniatáu'r cais
 • caniatáu'r cais gydag amodau (am ddim mwy na thair blynedd)
 • gwrthod y cais.

Mae'r pwyllgor adfer yn cwrdd:

 • yn breifat – os cafodd enw'r person ei ddileu gan wrandawiad a gynhaliwyd yn breifat
 • yn gyhoeddus – os cafodd enw'r person ei ddileu gan wrandawiad a gynhaliwyd yn gyhoeddus.

Pwyllgor cofrestru

Mae'r pwyllgor hwn yn ystyried ceisiadau gan bobl sy'n dymuno cael eu cofrestru. Caiff ei gynnal yn breifat fel arfer ond gallai gael ei gynnal yn gyhoeddus pe bai'n ofynnol.

Caiff yr ymgeisydd ei wahodd i fod yn bresennol yn y gwrandawiad a chael ei gynrychioli.

Gall y pwyllgor wneud un o'r canlynol

 • caniatáu'r cais
 • caniatáu'r cais gydag amodau (am ddim mwy na thair blynedd)
 • gwrthod y cais.

Gellir apelio yn erbyn penderfyniad y pwyllgor.

Diweddarwyd diwethaf: 12 Chwefror 2018