Gwrandawiadau o dan Reolau 2017

Gwybodaeth am y gwahanol fathau o wrandawiadau panel a'r penderfyniadau a wnânt os ydych wedi cael eich cyfeirio at wrandawiad o dan y Rheolau Addasrwydd i Ymarfer 2017.

Paneli gorchmynion interim

Mae paneli gorchmynion Interim yn cwrdd yn breifat fel arfer.

Gwahoddir y person cofrestredig i fod yn bresennol yn y gwrandawiad. Gall y person cofrestredig gael ei gynrychioli a gall alw ar dystion i roi tystiolaeth.

Mae paneli gorchmynion Interim yn penderfynu a yw'n angenrheidiol:

Mae'n ddyletswydd arnom i sicrhau bod y wybodaeth hon yn gyhoeddus.

Panel Addasrwydd i Ymarfer

Mae'r Panel Addasrwydd i Ymarfer yn ystyried pob achos mewn tri cham:

 • A yw ffeithiau'r achos wedi cael eu profi?
 • Os ydynt wedi cael eu profi, a oes amhariad ar addasrwydd y person cofrestredig i ymarfer?
 • Os oes amhariad, pa gamau ddylid eu cymryd?

Caiff gwrandawiadau eu cynnal yn gyhoeddus fel arfer. Ond pan fyddant yn ystyried tystiolaeth feddygol, bydd y gwrandawiad yn breifat.

Caiff y person cofrestredig ei wahodd i fod yn bresennol yn y gwrandawiad. Gall y person cofrestredig gael ei gynrychioli a galw ar dystion i roi tystiolaeth.

Gellir ystyried bod amhariad ar addasrwydd i ymarfer yn yr achosion canlynol:

 • perfformiad diffygiol
 • camymddwyn difrifol
 • cynnwys ar 'restr wahardd’
 • penderfyniad gan gorff perthnasol
 • iechyd corfforol neu feddyliol gwael
 • euogfarn neu rybuddiad yn y DU am drosedd
 • euogfarn neu rybuddiad yn rhywle arall am rywbeth a fyddai'n drosedd yn y DU.

Gwarediadau sydd ar gael

Os yw'r Panel yn canfod nad oes amhariad ar addasrwydd y person cofrestredig i ymarfer, gall wneud y canlynol:

 • cau'r achos heb unrhyw gamau pellach
 • rhoi rhybudd
 • cyfeirio at safonau penodol yn y Cod Ymarfer Proffesiynol ar gyfer Gofal Cymdeithasol.

Os yw'r Panel yn canfod bod amhariad ar addasrwydd y person cofrestredig i ymarfer, gall roi gwarediad.

Y gwarediadau (camau) sydd ar gael yw:

 • Dileu drwy gytundeb
 • Ymgymeriadau
 • Dim camau pellach
 • Rhybudd – am ymddygiad neu berfformiad yn y dyfodol
 • Gorchymyn Cofrestru Amodol (ICRO)
 • Gorchymyn Atal Dros Dro (ISO)
 • Gorchymyn Dileu.

Mae gorchymyn dileu yn golygu nad yw'r person cofrestredig yn gallu gweithio. Mae ei enw'n cael ei dynnu oddi ar y Gofrestr Gofal Cymdeithasol. Nid yw'n gallu defnyddio ei deitl proffesiynol, megis Gweithiwr Cymdeithasol, ychwaith.

Mae'n cymryd 28 diwrnod ar ôl i'r person cofrestredig gael ei hysbysu i Orchymyn Cofrestru Amodol Interim, Gorchymyn Atal Dros Dro neu Orchymyn Dileu ddod i rym.

Y rheswm dros hyn yw er mwyn rhoi amser i'r person apelio.

Gall y Panel wneud gorchymyn atal dros dro effaith ar unwaith neu orchymyn cofrestru amodol effaith ar unwaith sy'n dechrau ar unwaith. Mae hyn yn cwmpasu'r cyfnod o 28 diwrnod. 

​Panel apeliadau cofrestru

Os bydd cais gweithiwr i gofrestru wedi cael ei wrthod gennym gallant apelio yn erbyn y penderfyniad hwn. Caiff yr apêl ei hystyried gan y panel apeliadau cofrestru.

Os cafodd gweithiwr ei dynnu oddi ar y Gofrestr gan banel Addasrwydd i Ymarfer fwy na phum mlynedd yn ôl, maent yn gallu gwneud cais i fynd yn ôl ar y Gofrestr. Bydd y cais yn cael ei ystyried gan y panel apeliadau cofrestru.

Pwy sydd ar y panel?

Mae'r panel wastad yn cynnwys tri o bobl:

 • cadeirydd
 • aelod gofal cymdeithasol
 • aelod lleyg.

Cadeirydd - arwain y panel ac yn gwneud yn siwr bod pawb sy'n cymryd rhan yn y gwrandawiad yn cael cyfle i siarad.

Aelodau gofal cymdeithasol – mae'r rhain yn dod o wahanol gefndiroedd yn y sector gofal cymdeithasol. Maen nhw'n dod o faes iechyd meddwl, gwaith cymdeithasol, cartrefi gofal a meysydd eraill. Mae ganddynt lefelau amrywiol o brofiad a gwybodaeth.

Aelodau lleyg – mae'r rhain yn dod o amrywiaeth o gefndiroedd, er enghraifft addysg, adnoddau dynol, busnesau preifat, ymchwil, tai, y gwasanaeth post.

Mae aelodau o baneli'n cael eu penodi bob pedair blynedd. Gallant gael eu hail-benodi am bedair blynedd arall ond ni allant eistedd am fwy nag wyth mlynedd.

Mae gennym restr o holl fuddiannau aelodau ein paneli ac rydym yn ei hadolygu bob blwyddyn. Mae'r rhestr o aelodau ein paneli i'w gweld isod. 

Sut rydym yn gwneud penderfyniadau?

Mae penderfyniadau wastad yn cael eu gwneud trwy bleidlais; dyna pam fod tri o bobl ar baneli. 

Pwy sydd ym mhob gwrandawiad?

Yr un strwythur sydd i bob gwrandawiad:

 • y panel
 • ymgynghorydd cyfreithiol - nid yw'n gallu pleidleisio, dim ond cynghori'r panel ynghylch materion cyfreithiol
 • clerc – nid yw'n gallu pleidleisio ychwaith ond mae'n sicrhau bod gwrandawiadau'n rhedeg yn esmwyth ac yn ysgrifennu penderfyniadau.

Pan fo'r panel yn trafod achos, dim ond yr ymgynghorydd cyfreithiol fydd yn bresennol.

Gall pobl eraill fod yn bresennol:

 • cyflwynydd - sy'n cyflwyno'r achos i'r panel
 • y Swyddog Addasrwydd i Ymarfer - a ymchwiliodd i'r honiadau ac sy'n cynghori'r cyflwynydd
 • y person cofrestredig - y sawl y mae'r achos yn ymwneud ag ef neu â hi
 • cynrychiolydd - i gefnogi'r person cofrestredig. 
Diweddarwyd diwethaf: 10 Hydref 2018