Mae’r Cod Ymarfer i Gyflogwyr Gofal Cymdeithasol yn gosod safonau ar gyfer cyflogwyr. Mae’n disgrifio’r hyn a ddisgwylir i sicrhau gweithlu gofal cymdeithasol diogel, medrus a gefnogir yn briodol. A chithau’n gyflogwr gweithwyr gofal cymdeithasol, mae’n ddyletswydd arnoch i roi manylion i Ofal Cymdeithasol Cymru am eich pryderon cyn gynted â phosibl.

Pryd i atgyfeirio cyflogai i ni  

A chithau’n gyflogwr, mae gennych rôl allweddol i’w chyflawni wrth gynnal asesiad cychwynnol ac ymdrin ag unrhyw honiad(au) ynglŷn ag addasrwydd cyflogai i ymarfer.

Dylech atgyfeirio eich cyflogai i ni ar ddechrau eich prosesau;

  •  os yw’ch cyflogai wedi cael ei atal rhag gweithio dros dro neu ei ddiswyddo 
  •  os yw’ch cyflogai wedi ymddiswyddo neu adael cyn i chi allu cwblhau eich proses, a fyddai wedi arwain at ddiswyddo
  •  os yw’n destun ymchwiliad gan yr heddlu neu ymchwiliad diogelu.   

Dylech roi’r wybodaeth ddiweddaraf i ni tra bo’r prosesau hyn yn mynd rhagddynt. Yna, dylech roi gwybod i ni pan fyddant wedi dod i ben a rhoi tystiolaeth ategol berthnasol i ni. Os bydd eich cyflogai’n gadael yn ystod eich ymchwiliad, fe’ch anogir i gwblhau’r broses ymchwilio serch hynny.

Fel arall, rhowch wybod i ni ar ddiwedd eich proses ddisgyblu neu allu.

Mewn rhai amgylchiadau, dylech atgyfeirio eich cyflogai i ni yn syth, ni waeth am eich gweithdrefnau ymchwilio mewnol eich hun. Er enghraifft, os yw’r unigolyn wedi cael ei ychwanegu at restr o unigolion wedi’u gwahardd a ddelir gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd neu os yw wedi cael ei ddyfarnu’n euog o drosedd.

Y Côd Ymarfer i Gyflogwyr Gofal Cymdeithasol

Dyma enghreifftiau o’r math o faterion nad oes angen eu hatgyfeirio i ni:

  • materion cyflogaeth sy’n ymwneud ag absenoldeb blynyddol, hwyrni neu absenoldeb oherwydd salwch yn unig
  • materion lefel isel neu achosion pan gyhoeddwyd llythyr pryder gennych chi ond ni roddwyd unrhyw gosb ddisgyblu
  • pryderon na ymchwiliwyd iddynt ymhellach ar ôl ystyriaeth gychwynnol

Atgyfeirio gweithiwr nad yw wedi’i gofrestru gyda ni


Mae’n bosibl y byddwch eisiau mynegi pryder am gyflogeion nad ydynt wedi’u cofrestru gyda ni eto.

Os yw’r cyflogeion hyn yn

  • Weithwyr gofal cartref
  • Gweithwyr cartref gofal i oedolion
  • Gweithwyr a ddylai fod wedi’u cofrestru gyda ni ond nad ydynt.

Gallwn ddal gwybodaeth amdanynt y byddwn yn ei hystyried pan fyddant yn gwneud cais i gofrestru.

Mae’n rhaid i weithwyr gofal cartref gofrestru erbyn 2020, ac mae’n rhaid i weithwyr cartref gofal i oedolion gofrestru erbyn 2022.

Os ydych chi’n credu bod rhywun yn gweithio fel gweithiwr cymdeithasol neu’n ei alw ei hun yn weithiwr cymdeithasol, neu os nad oes ganddo’r cymwysterau sy’n ofynnol neu nad yw wedi’i gofrestru gyda ni, dylech gysylltu â ni ar unwaith ar 02920 780545 

Cytundebau cyfaddawd

Pan fydd dyletswydd i atgyfeirio gweithiwr i ni, dylech wneud hynny hyd yn oed os yw cytundeb cyfaddawd wedi cael ei lofnodi. Nid oes angen i ni gael manylion unrhyw arian a dalwyd, ond mae angen i ni wybod y rhesymau dros y cytundeb cyfaddawd.

Wrth ysgrifennu’r cytundeb, eglurwch nad yw unrhyw gymal cyfrinachedd yn berthnasol i wybodaeth a drosglwyddir i ni.