Skip to main content
Hygyrchedd y safle
Mae gwaith y tîm addasrwydd i ymarfer yn cynnwys ystyried p’un a yw Unigolyn Cofrestredig yn addas i ymarfer. Rydym yn rheoleiddio’r bobl ar ein cofrestr ac yn sicrhau eu bod yn meddu ar y sgiliau, y wybodaeth a’r cymeriad priodol i ymarfer yn ddiogel ac yn effeithiol.

Dyma enghreifftiau o bryderon y gallem eu hystyried:

 • Perfformiad proffesiynol – Anonestrwydd neu gamfanteisio ar ymddiriedaeth rhywun. Methu â chyrraedd safonau’n barhaus. Cyflawni twyll, ceisio cuddio camgymeriadau neu atal ymchwiliad. Peidio â dilyn polisïau a gweithdrefnau.
 • Gweithredoedd a allai effeithio ar ddiogelwch y cyhoedd – Perthynas amhriodol ag unigolyn sy’n defnyddio gwasanaethau. Camfanteisio ar unigolyn agored i niwed. Camddefnyddio sylweddau neu ymddygiad treisgar a bygythiol. Unigolyn Cofrestredig sydd â phroblem iechyd nad yw wedi rhoi gwybod i ni amdani a allai effeithio ar ddiogelwch y bobl y mae’n gofalu amdanynt.
 • Gweithredoedd a allai effeithio ar hyder y cyhoedd mewn gofal cymdeithasol – Peidio â pharchu hawliau unigolion sy’n defnyddio gwasanaethau. Unrhyw weithgareddau eraill yr un mor ddifrifol a allai effeithio ar bobl eraill neu hyder y cyhoedd mewn gofal cymdeithasol.

Pryderon na allwn eu hystyried:

 • Pryder ynglŷn â sefydliad (dylech gysylltu ag Arolygiaeth Gofal Cymru)Arolygiaeth Gogal Cymru
 • Pryder a ddigwyddodd fwy na phum mlynedd yn ôl, oni bai ei fod yn ymwneud â budd y cyhoedd
 • Ni allwn ddisgyblu rhywun, ei ddiswyddo na newid canlyniad ymchwiliad disgyblu
 • Anghytuno ag unrhyw beth a godwyd yn y llys, penderfyniad gan y llys neu benderfyniad a wnaed mewn cyfarfod strategaeth 
 • Gweithiwr gofal cymdeithasol nad yw wedi’i gofrestru gyda ni *

Os ydych chi’n credu bod rhywun yn gweithio fel gweithiwr cymdeithasol neu’n ei alw ei hun yn weithiwr cymdeithasol, neu os nad oes ganddo’r cymwysterau sy’n ofynnol neu nad yw wedi’i gofrestru gyda ni, dylech gysylltu â ni ar unwaith ar 02920 780545. 

*Yn cyfeirio at weithiwr nad yw wedi’i gofrestru gyda ni

 Mae’n bosibl y byddwch eisiau mynegi pryder am weithiwr nad yw wedi’i gofrestru gyda ni eto.

Os yw’r cyflogeion hyn yn

 • Weithwyr gofal cartref
 • Gweithwyr cartref gofal i oedolion
 • Gweithwyr a ddylai fod wedi’u cofrestru gyda ni ond nad ydynt.

Gallwn ddal gwybodaeth amdanynt y byddwn yn ei hystyried pan fyddant yn gwneud cais i gofrestru.

Mae’n rhaid i weithwyr gofal cartref gofrestru erbyn 2020, ac mae’n rhaid i weithwyr cartref gofal i oedolion gofrestru erbyn 2022.

Manylion y person cofrestredig y mae gennych bryder amdano

* Mae angen y maes hwn
* Mae angen y maes hwn
* Mae angen y maes hwn
* Mae angen y maes hwn

Rydym yn cynghori eich bod yn codi eich pryder hefo cyflogwr y person cofrestredig. Os nad ydych yn hapus â'u hymateb, anfonwch eich pryder atom ni.

* Mae angen y maes hwn

Eich manylion

* Mae angen y maes hwn
* Mae angen y maes hwn
* Mae angen y maes hwn
* Mae angen y maes hwn
* Mae angen y maes hwn
* Mae angen y maes hwn
* Mae angen y maes hwn
* Mae angen y maes hwn
* Mae angen y maes hwn
Diolch am eich e-bost. Bydd aelod o'r Tîm Addasrwydd i Ymarfer yn ymateb o fewn pum diwrnod gwaith

Rhannu gwybodaeth

Caiff y wybodaeth a ddarperir gennych ei phrosesu yn unol ag gdpr gennym ni fel rhan o'n dyletswyddau rheoleiddio i asesu a yw gwybodaeth yn gyfystyr â honiad nad yw'n effeithio ar addasrwydd person cofrestredig i ymarfer.

Bydd yr wybodaeth a ddarperir yn cael ei rhannu ag asiantaethau eraill yn ôl yr angen, gan gynnwys:  

 • cyflogwyr unigolion cofrestredig a enwir,
 • Arolygiaeth Gofal Cymru (ciw),
 • y gwasanaeth datgelu a gwahardd,
 • cyrff rheoleiddio eraill, (o fewn y DU neu'r tu allan iddi)
 • yr heddlu, 
 • gweithredu gan adrannau neu asiantaethau Llywodraeth y llysoedd ar eu rhan

Drwy gyflwyno'r ffurflen hon, rydych yn caniatáu i'r wybodaeth hon gael ei defnyddio fel rhan o'n dyletswyddau cyfreithiol.