Skip to main content
Hygyrchedd y safle
Codau Ymarfer a chanllawiau

Mae rhaid i holl weithwyr gofal cymdeithasol a chyflogwyr weithio i’r safonau a nodir yn y Codau Ymarfer. Mae canllawiau ymarfer yn rhoi disgrifiad mwy manwl o beth i’w ddisgwyl gan weithwyr yn eu hymarfer dydd i ddydd.

Beth yw’r Côd Ymarfer?

Mae'r Côd yn gosod safonau, neu reolau, ar gyfer yr holl weithwyr gofal proffesiynol yng Nghymru. Mae’r Côd yn nodi’r hyn y mae’n rhaid i chi ei wneud a sut y mae’n rhaid i chi ymddwyn er mwyn rhoi’r gofal gorau.

Mae'r Côd yn dweud bod rhaid i weithwyr gofal cymdeithasol:

 • Parchu eich barn a rhoi eich anghenion yn gyntaf
 • Ennill eich ymddiriedaeth a'ch hyder
 • Eich helpu i fod yn ddiogel ac yn iach
 • Parchu eich hawliau gan eich cadw chi a phobl eraill yn ddiogel
 • Bod yn onest gyda chi
 • Sicrhau bod ganddynt yr wybodaeth a'r sgiliau i wneud eu swydd yn dda.

Mae hefyd canllawiau ymarfer ar gael i gefnogi gweithwyr cofrestredig yn eu gwaith. Offer ymarferol i grwpiau penodol o weithwyr cofrestredig yw canllawiau ymarferol.

Y Côd i gyflogwyr

Mae'r Côd Ymarfer i Gyflogwyr Gofal Cymdeithasol yn disgrifio’r safonau a ddisgwylir gan gyflogwyr i sicrhau gweithlu diogel, medrus sy’n derbyn cymorth priodol.

Gall Arolygiaeth Gofal Cymru weithredu os yw cyflogwyr yn methu â chydymffurfio â'r Côd.

link icon
App
App côd ymarfer ar gyfer cyflogwyr gofal cymdeithasol

Beth i wneud os oes gennych bryderon

Rydym eisiau sicrhau bod pawb yn gwybod amdan y Côd. Mae'r safonau'n bodoli er mwyn helpu i sicrhau bod pobl sydd yn defnyddio cefnogaeth yn byw eu bywyd yn y ffordd maent yn dymuno'i fyw.

Os ydych chi'n teimlo nad ydych yn cael gofal o'r safon gywir gallwch wneud y canlynol:

 • Darllen y Côd i gyfarwyddo a’r safonau
 • Rhannwch eich pryderon â chyflogwr eich gweithiwr gofal a gofyn beth fydd yn ei wneud
 • Os nad yw’r cyflogwr yn mynd i’r afael â’ch pryderon, gofynnwch am gopi o’u gweithdrefn gwyno i helpu i chi wybod beth i’w wneud nesaf.
 • Os yw’r gweithiwr wedi’i gofrestru gyda ni ac nid yw siarad â’r cyflogwr wedi helpu, gallwch gysylltu â ni
 • Os ydych yn pryderu ynghylch safon y gofal a roddir gan gwmni neu sefydliad, cysylltwch ag Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC)

Mae’r Côd ar gael yn fformat BSL. Bydd y fideo yn eich helpu i ddeall beth i ddisgwyl gan eich gweithiwr gofal.

Canllawiau ymarfer i weithwyr cofrestredig

Mae canllawiau ymarfer ar gael ar gyfer gweithwyr cofrestredig i ddisgrifio beth yw'r disgwyliadau yn eu rôl. Offeryn ymarfer ydynt, sy'n cynorthwyo gydag ymarfer ac yn cyfrannu at ganlyniadau da i bobl sy'n defnyddio gwasanaethau.

Y Côd yw'r brif ddogfen o hyd. Gellir defnyddio canllawiau ymarfer i ehangu ar sut i gyfarfod y safonau a bennir yn y Côd.

Dylai pobl gofrestredig a'u cyflogwyr sicrhau eu bod yn gyfarwydd â'r canllawiau sy'n berthnasol i'r maes y maent yn gweithio ynddo. Gall methiant difrifol neu barhaus i ddilyn canllawiau ymarfer achosi risg i gofrestriad gweithiwr. 

link icon
App
App canllawiau ymarfer gweithwyr gofal cartref

Cysylltu â ni

Os oes gennych chi gwestiwn Cysylltwch â ni.

Diweddarwyd diwethaf: 08 Tachwedd 2019